Sida:Berzelius Bref 9.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
113

skutes lösa röret h för at styra strömen af det varma vattnet åt någondera af sidorna, der man vil uphemta det. Cylindern A är öpen för at kunna göras ren, men betäckes under distillation med locket i), som smetas igen med vanlig smet. Fig. C visar pannan sammansatt med imkylaren, som står i en liten stol eller hög pall med 4 fötter. Öfverst på pallen står kärlet D, hvars pip står mitt öfver tratten e) och genom hvars vridhane man efter behof ökar eller minskar den mängd kallt vatten, som skal inflyta i kylapparaten. Gud låte Herr Assessoren kunna taga reda på detta.

Min vördnad för Herr Assessorens famille.

Berzelius.

P. S. Hvad Svedenstjerna angår, vete Gud om ej det är bäst at göra up affairen med honom; det skadar ej, om han vinner derpå, men annars blir Ass[essoren] utan mineralier för sin samling och får lemna sin duppletbo full. Ju mera våra stenar bli kände, ju mera komma de at efterfrågas, och hvad ej Svedenstjerna afsätter, torde nog andra erbjuda sig at byta sig til.56. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 28 nov. 1814.

Jag tackar ödmjukast för det öfversände pulvret; jag har ännu ej försökt det, men förutser at det är Finbo-tantalit; jag behöfver det ganska väl til utrönande af tennhaltens quantitet i detta fossil samt til bekräftande af kalkhalten, som jag väl har temligen säker, men som aldrig kan skada at få bestämma än en gång, häldst han deri är oväntad.

Wolframens analys är nu slut; det återstår blott en sak, som jag måste bedja Herr Assessoren vara god och utreda. Då wolfram decomponeras med surt svafvelsyradt kali och syran efter utlakning med vatten uplöses i caust. ammoniak, så stannar olöst et gult pulver, som har utseende af wolfram-

8 — 22185. Berzelius.