Sida:Berzelius Bref 9.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
123

63. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 9 mars 1815.

Jag tackar ödmjukast för brefungen. Det är beklagligt at hälsan ej vil återkomma på en bestämdare fot; men hvem kan väl vara frisk i en sådan väderlek som denna?

De anförde candidaterna til lediga rum i Academien äro rigtigt valda. Egentligen är väl Rothoff den 4:de på förslaget men om rättvisan hade sin gång, borde han hafva det första. At han kom så långt ned, härrörer deraf at både G. M. Schwartz och Broling äro förargade på hans far; den förre til och med nekade at ens föra up Rothoff på förslaget, ehuru jag hade begynnt med at förklara at jag, i anledning af den närmare kännedom jag äger af hans vettenskapliga bildning, trodde mig böra sätta honom på första rummet.134

Den tantalum, som ej vil ge några resultat! Jag har försökt at oxidera med salpeter i smältning tantalmetall, så väl den efter jernets utdragning som en icke jernhaltig, och nu vunno båda kring 10 för hundrade, och jag kunde icke finna at de innehöllo kali. Den rena tantalregulus, som Eggertz sist skickade, nyttjades til et af försöken och hade vid reduction ej förlorat mer än 5,38 på hundrade, och nu vann han så mycket, huru skal detta begripas? Ty hvad fel som än kolhalten kan förorsaka, så bör jag väl dock icke kunna af 100 d. oxid, reducerad och åter oxiderad, få mer än 100 d. af samma slags oxid igen.

Jag tager derföre den friheten sända en liten portion tantaloxid med anhållan at Eggertz får göra et nytt och accurat reductionsprof derpå samt sedan sända mig regulus, så skal jag åter oxidera den i et glödande rör, hvarigenom jag skal låta stryka ångor af salpetersyra.

Nu skrifver jag på vår långa afhandling om fossilierna från förleden sommar.135 Jag har redan 10 ark färdiga och väl 10 ark quar, det som jag får af Eggertz oberäknadt. Har detta arbete kostat bra möda, så skal det ock bli det enda i sit slag. — Den der serpentin eller talken, eller hvad han