Sida:Berzelius Bref 9.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

124

skal kallas, som förekommer vid Finbo, har jag föresatt mig at äfven undersöka, emedan den der blandade smaragden, hvari den innehålles, är et så alldeles förträffligt stycke för den theoretiska mineralogien, och det vore skada at ej ha den rigtigt känd.

Var god och gif Eggertz några sporrhugg, så at vi få hans analyser färdiga.

När Hr Assessoren får tid och humeur dertil, så var god och leta fram litet af Finbo-serpentin och slå ut små bitar deraf och mät genomgångarnas vinklar. Fossilet liknar talk, men jag får vinklarna ej til annat än 106° eller 105° och 74° à 75°; hvilket ej öfverensstämmer med Haüy, som ger 120° och 60°.

Mina vördnadsfulla hälsningar til M:lle Marie, landshöfdingens, directeurens, Hans Petter etc. Blif snart frisk och rask igen.

Berzelius.


64. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 17 april 1815.

Jag kan icke neka at jag både skämmes och bör skämmas, då jag tänker på hurulänge sedan det är jag feck Hr Assessorens sista bref.

Jag har likväl tyckt at jag hade ej något så intressant at skrifva, at icke jag skulle kunna få det bättre til nästa post, och på detta sätt lät jag tiden förhala från gång til gång.

Eggertz har förmodligen sagt Hr Assessoren at jag funnit cerium i Broddbo gadolinit och sedermera äfven i den från Ytterby. Detta fynd har kostat mig mycket arbete, emedan jag envisats at finna en method at skilja dem åt och ännu icke varit i stånd at finna någon, som gör mig tilfyllest. Jag förmodar at quantiteten af cerium är i dessa fossilier aldeles i samma relativa mängd emot ytterjorden som i yttroceriten; sedan jag ej finner någon rätt precis method at skilja