Sida:Berzelius Bref 9.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
145

74. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 21 oct. 1816.

Jag tackar ödmjukast för verkställandet af sprängningen i Finbo. Curieust nog at äfven på det nya stället orthiter skulle förekomma. — Jag förmodar at kamraten Wallman166 är god och icke låter Finbochartan komma i förgätenhet.

Sedan jag slutat det arbete om bestämda proportioner, som jag i somras lofvade åt Encyclopædia Britannica167 och som jag nu håller på med, skal jag företaga redactionen af 5 delen af Afhandlingarna samt beskrifningen af Finbo och stenarna.

För det til England bestämda arbetet behöfde jag veta, hvad år Bergman utgaf sin dissertation De diversa phlogisti quantitate in metallis; ty den ventilerades säkert många år, innan den trycktes i Leipzig bland Opuscula. Minnes Farbror händelsevis detta eller har Farbror dissertationen, så låt mig veta det.

Nyss har jag fått et par nya häften af Thomson och Tilloch. Intet vetenskapligt nytt; bara en förbannad öfversättning af chlorin afhandlingen168, som är så topprasande, at jag måste skrifva Thomson til och begära at i et annat häfte få det rättadt. — Jag är bra olycklig i öfversättning.

Jag är bra embarasserad för rofoljan. Vid närmare och repeterad pröfning finnes ingen, som är rätt bra. Nu har jag tagit en portion medelmåttig olja för 2.24 kannan, som Guillemot skal rena för 24 sk. kannan, så at den renade, för hvilken han nu annars tager 3.24, kommer at kosta 3 rdr kannan. Jag skickade fru Järta 2 kannor renad olja, som jag betalte med 3.18; jag undrar, huru hon tycker om den. I mina handlampor brann den rätt bra.

Apparaten til kolsyregasprofvet på ättikan har jag tänkt ställa til så här.

Man binder luftätt til röret, vrider skeden om, så at kalit faller i ättikan etc. Farbrors idée at låta vattencolonnen sjunka istället at låta gasen passera liquidum är förträfflig

10 — 22185. Berzelius.