Sida:Berzelius Bref 9.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


i4&

och från fru Järta, hvad i slikt fall jag skal göra: taga den dyra rofoljan eller hampolja eller bomolja?

Med alun hänger så ihop. Exemplet i lilla boken är

tryckfel."1 Formeln skrifves så här KS* -f- 2 Al S* -f 48 aq

och efter Woixaston KS + 3 A1S -f- 24 aq. Den väger efter min tabell xxg och efter Wollaston's 59,5, då syret är x. Huru Farbror fått alunen på Woixaston^ skala til 200,9, kan jag ej rätt förstå; det anförda sättet at bestämma dess vigt måtte hafva gifvit et bra osäkert resultat.

Jag har ej fått Schweigger's Journal och kan således ej säga något om Meineke's afhandling.178 Hvad som är säkert, är at vattengasens gr[avitas] sp[ecifica] måtte vara rigtig; äldre upge den af directa försök til o,66, Gay-Lussac finner den af direct försök 0,63, och om man antager at då 2 vol. vätgas förenas med 1 vol. syrgas och dervid de 3 vol. sammandragas til 2 d. ä. lika med syrgasens178 volum, så blir gr. sp, af den gaz, som då upkommer, 0,625. Nu åter skola gaserna sammandragas antingen lika med vätets volum eller lika med syrets volum eller aldeles intet, och af dessa 3 överensstämmer blott den mellersta med försöken, hvilkas resultat då kan med säkerhet corrigeras från beräkningen. Det är således blott en approximation, då man sagt at vatten är 800 gfånger] tyngre än luften; jag har äfven sett 850. — Det förstår sig at alla gazers gr. $p, mätes efter luftens = 1,000.

Om Farbror skulle finna at det kunde vara mödan värdt göra et försök på beredning af stärkelsesocker från potatisstärkelse för at använda detta i stället för inköpt råsocker vid vår ättiktilverkning, så borde et sådant på Gripsholm anställas och ordres dertil gifvas, ty det skulle visst löna mödan at kunna blifva oafhängiga för sockerinköp lika som för brännvins-inköp, om och vinsten på det sjelfgorda sockret ej är stor. Efter NordensköU) ger hvar tunna potatoes 2 lispund stärkelse och hvart lispund stärkelse 460 tf skålpund socker. Emedlertid är ej at räkna på detta öfverskott i vigt til förmån för sockret, ty det lärer ej vara annat än kristall-