Sida:Berzelius Bref 9.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
147

et bref til Vettensk[aps]academien från honom under hans vistande i Norige utmerker antingen en person, som på några veckor gort en stor samling af uptäckter, eller en stor charlatan, som i förhand vil ge sig et namn genom stora ord.

Apparaten för ättikans pröfning är nu så vidt simplifierad, at jag blandar ättikan med lakmustinctur, så at den blir tydligt röd, hvarefter indrypes en svag caust[ik] ammoniak, til dess at den blir blå.169 En droppe för mycket af alkalit är mindre fel, än man utsättes för med mätning af kolsyregasen.

Jag håller på at undersöka engelsk senap. Den är färgad med något gult, i olja lösligt färgämne, som är malet med senapen och förmodligen är gurkmeja. Oljan är skönt gul och fläckar papper, hvarpå senapen lägges. Den engelska senapen är ganska säkert prässad, men om innan blanningen med gurkmejan eller ej, det är svårt at utan försök afgöra. Vår senap är ej pressad och derigenom mycket mindre skarp än den engelska.

Ja den oljan, den gör mig myror i hufvudet. Wahlgren har fätt tilsägelse at köpa och afsända 6 kannor god bomolja, som hos Zettersten fås för 5 rdr 24 sk. kannan. — Hvad rofolja beträffar, så har jag först blifvit länge narrad af en kryddkrämare, som accorderade med mig at lemna 35 kannor god rofolja för 2 rdr 28 sk., och efter täta budskickningar feck jag slutligen det svar at oljan ännu ligger vid bron och är ej uptagen, hvilket troligen var osanning. Sedan har jag gort hvaijehanda försök; äfven den vackraste olja brinner ej; rening med svafvelsyra hjelper icke, Guillemot's rening icke dier, och kokning gör den aldeles förbannad. — Nu är det väl möjligt at någorstädes kan finnas en sort olja, som brinner, men den kostar då så ofantligt; ty t. ex. fru Lagerheim170 har köpt en sort, som kostar 4 rdr kannan och som brinner temmeligen; men då är det väl bättre at antingen taga hampolja eller bomolja. Den förra brinner då, fast man har ledsamt af fernisseringen. Var god och gif mig ordres för Farbror