Sida:Berzelius Bref 9.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

152

öfversända en lampa, förfärdigad af Åbo-bleckslagaren, som flyttat hit, samt några stuffer af Pargas-mineralier.

Jag har länge ämnat ödmjukast anhålla at få af min Farbror en liten låda med kolpulver (d. ä. krut-kol) til sprängkol, på hvilken jag i Fahlun feck löfte, men som jag då afglömde; jag är mer än illa kommen, hvar gång jag vil hafva en liten slef eller en skål af en kolf.

Har jag nämt at jag fått slutet af lärboken och at det är så förhannadt, at jag måste påyrka omtryckning af hela boken.177 Första arket af en svensk uplaga är redan under tryckning i förtreten.

Huru går det med Fahlunitens analys? Jag vil gerna veta, hvar den skall ställas i systemet.

Vi hafva gort en ny uptäckt i saltsyre-distillationsvägen, som består deri at i stället för glaskolf nyttja et Helsingborgs-krus. Med et 2 känns krus, som kostar 1 rdr bco, hafva vi afdistillerat 6 ℔ rökande syra; kruset höll förträffligt och skal väl ej gå sönder vid saltets utkokning. Jag är mycket glad öfver denna omständighet. — Under mina sökningar vid Erikmattsgrufvan i sommar tog jag et stycke späcksten hem at göra proppar af; den passar dertil excellent, och jag skulle nog önska at vi kunde få hit litet mera deraf, ty jag tog blott en liten bit på försök.

En sak til. Här är brist på eng[elskt] salt, och kols[yrad] magnesia kan ej tilverkas i Sverige. Jag har sett i en journal at en fabrik på eng[elskt] salt i Sveits arbetar af en talkart insprängd med svafvelkis och kopparmalm, som rostas och efter exposition i luften urlakas; skulle ej Fahlu talksköl upsåtligt blandad med svafvelkis och rostad kunna försökas til detta ändamål; ty på Garphyttan görs nu mera intet eng[elskt] salt.

London Royal Institution ger under redaction af Sir H. Davy och W. Brande ut Journal of the R. Institution; dess ändamål, skref Marcet mig til, skulle vara at utbreda och befästa chlorintheorien. Det är der, jag blifvit stutad; jag har ännu ej kommit öfverens med mig sjelf, om jag skal