Sida:Berzelius Bref 9.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153

taga någon närmare connoissance af den Davy'ska broderkyssen.

Prinsen har ännu ej begynnt sina lectioner. Men deremot är här ett cotteri af amatörer af högre rang, som med all gewalt vill ha et collegium. Jag har kastat detta på Sefström, mest för förtjenstens skuld178, ty det skal ske här hos mig och blir således ändå tidsröfvande.

Försona mig för all del med fru Ullholm, ty annars får Farbror af mig en fanders skrupens. Mina vördnadsfulla hälsningar til famillen.

J. Berzelius.

Brefvet af d. 21 nov. feck jag, sedan detta är skrifvit. Med såpan har det förmodligen så hängt ihop, at kalit vanligen saknar tilräckligt vatten at bli fullt caustikt. Det är ingen anledning at frukta at man öfvermättat alkalit, ty den deraf upkomna såpan har kostat dem så mycket lärpengar, at de ej gör om den; och vanligen tilsättes altid vid slutet en serskilt portion kali at hindra all möjlig öfvermättning.78. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 9 december 1816.

Jag tackar ödmjukast för sista brefvet med deri gorde uptäckter rörande senapen.

Hvad blyhvitten angår, så får vi tänka alvarligare derpå, när Eggertz kommer hit. — Det vore curieust, om finkeloljan skulle hafva den kraften at befordra ättikjäsning. Det tror jag knapt.

Af Hofgren179 har jag för Farbrors räkning emottagit en luftpumpspruta med klockhufvar af messing och några tappar; för hvilka jag betalt 20 rdr bco och som skola sändas, då vagtmästaren får något bud.

Lagman Noræus180 har sagt mig at Farbror sitter för mycket stilla i Fahlun och at det derföre är befunnet nyttigt