Sida:Berzelius Bref 9.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

164

plåtarna och fjällena för hans norrska dragoner sist i slutet af denna månad.

Med det at jag i sommar icke kommer til Fahlun hänger så ihop: 1:o jag har förutsett at vår Gripsholms-sejour icke kan börjas förr än i juli och at den ej kan vara mindre tid än en månad. 2:o Har jag ämnat besöka några punkter af Götha Canal för at titta litet i geognosien, hvartil jag ämnat äfven förföra Wallman. Om Farbror har jag resonerat så här: proponerar jag denna resetour i förhand, så känner han sig icke modd, men när vi väl äro i begrepp at fara, så följer han nog med, hälst man i sommar endast kan få se någon ting, ty sen släppes vattnet i det mästa af kanalerna. Jag har icke hört at någon af prinsarna ämnar besöka Fahlun i sommar, men skal fråga derefter. Om presidenten204 far dit, så kan det bli roligt för honom, men icke kan det interessera Farbror at vara med om kalasen, så at Farbror kan rätt väl vara ifrån Fahlun då.

Jag har länge sökt i mina försök at finna svaflets partikels vigt med full säkerhet, men rönt svårigheter, som jag ännu ej förmått aldeles röja ur vägen. — Jag har funnit flusspatssyrans mättningscapacitet genom analyser af flusssp[atssyradt] silfver, baryt och kalk. Den är 71, istället för 79, som det skulle följa af John Davy's försök. Farbror kommer kanske ihog at kiseljordens halt af syre är bestämd efter John Davy's analyser, hvadan således den beror på en alldeles falsk basis. Farbror kan lätt föreställa sig min förskräckelse, då jag kom till full visshet derom; ty om kiseljordens halt af syre ej är den, som vi hittils trott eller något litet deröfver, så farväl med åsigten af silicaterna. Jag har likväl funnit genom analyser af kiselhaltig flusspatssyregaz, som ännu ej äro bragta til sit slut, at kiseljorden håller kanske 51 p. c. syre eller nära deromkring. Också gåfvo alla goda analyser litet förlitet kiseljord mot beräkningen, då de i de flesta fall borde gifva et öfverskott af denna jord. — Arseniksyrlighetens och arseniksyrans sammansättning har jag och sökt rätt på; mit förra försök är et stort misstag, at nemligen