Sida:Berzelius Bref 9.djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
177

öfverdragna, är det väl spegelfolier och ej jernbleck som appliceras? — Sättet måtte ej vara kostsamt, efter det så allmänt nyttjas. Schwartz måtte väl känna det, och jag undrar att han ej låtit Wolter Gahn berätta oss något därom. Kanske fordras härtill någon särskilt förtenning, kanske med tillsatts af zink, wismuth, koppar, bly?

Huru hänger ihop med G. M. Schwartz och hans resa och hemresa?223 Du skrifver i brefvet [till] Sefström någre enigmatiske ord om dess giftermål och hustruns död. Här hör jag att Munktell (som aldrig hör eller vet något rätt) berättat, att hustrun lefver och att de frivilligt öfverenskommit att skiljas åt och gifta sig med andra personer hvar på sitt håll.

Vi längta med nyfikenhet efter underrättelser om svafvelsyretillverkningen.

Du har väl nu sedt den nya metallen cadmium? Den var ej så svår att påfinna och framleta som selenium. Finner man ej i Frankrike uptäckten deraf224 besynnerlig och interessant? Och månne ej svafvelkieser från något hvar ställe ofta hysa det?

Den journal, som du sänder major Brandel225, måtte Du äfven tillåta oss i vår tour få läsa.

Det var ingen dålig karl, som påhittade den leksaken kaleidoscoperne: Dr Brewster. I sin beskrifning för patentet upger han, dels att med tillsättning af ett eller 2:ne convexa glas i ett tillagt kikarerör distanta objecter kunna intagas och placeras, där man vanligen lägger de andre sakerne: dels att man kan applicera det till en Lanterna magica och få bilderne placerade på väggen. I tidningar har äfven stått, att detta blifvit effectueradt i Frankrike.

Lönngren226 i Stockholm, som nu slagit sig från spanskgrönan och afsagt sig sitt privilegium därpå, gör i stället skedvattn och såpa och ätticka samt tager alkalit ur sitt residuum efter skedvattnet, samt anses ej göra mera såpa, än som svarar däremot. — Detta tyckes dock ej hänga tillsammans. Det skulle kunna hända, att han gör sin blå vitriol

12 — 22185. Berzelius.