Sida:Berzelius Bref 9.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
29

7. Gahn till Berzelius.

Fahlun d. 6 Martii 1808.

Nu har jag fått läsa Handelstidningen N:o 14. Det var ej värdt vänta att detta skulle stå i någon af de journaler jag har. Besynnerligt, om det kan vara sant och rätt observeradt. Sedan man af Davy's förra försök sedt, huru electriciteten afskiljer ämnen, som sitta så fast förenade, att de nästan refusera alla andra separationsmedel, såsom alkalierne och bly ur glas, alkalierne ur många stenarter, där de ej varit soupçonnerade etc., och man vet huru svårt det är att producera ett perfecte rent alkali, som nästan mer än något annat menstruum angriper alla kärl, af hvad för hälst ämne: skulle det ej kunna vara möjeligt att något främmande metalliskt ämne inkommit i kali, som därmed ingått någon särdeles förening? En metall som är lättare än vattn, än alkohol och än ether och nästan lika lättsmält som vattnet!!

Om Herr Professoren igenom assess. Hertzman vunnit någon vidare detail, så var gunstig och lätt mig veta ett ord. Undersökte ej Titt. det svarta skal, som vid Titt. försök satte sig på guldtråden? Efter det kunde aftagas, måtte det ej hafva varit så alt för tunnt.

Jag tycker alt för orätt att alla dessa tidnings skrifvare, som tractera oss med scientifika nyheter eller alla andra än avisnyheter, ej altid noga citera sine auctorer. Det samma har jag att klaga öfver Vett. Ac. Oecon[omiska] Annaler. Och jag vet ej, hvad detta skall betyda. Ordenshemlighet? Parade för allmänheten af kundskap och lärdom öfver deras krets? Alt sedan jag var student, har detta setat i mig, då jag altid förargade mig öfver professorernas lag, att aldrig till ungdomens underrättelse citera, hvarifrån de tagit åtskilliga underrättelser, som jag så ofta ville läsa i detail. Dessutom i allmänhet är det ofta i saker, som skola tros och litas på, en stor hjelp och uplysning att känna auctorn. Jag har ofta satt mig före att i anseende till Oecon. Annalerne påminna ryttmäst[aren] Adlersparre19 härom; men som jag