Sida:Berzelius Bref 9.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

54

om något afträdande till prof. Schwartz. Saken är ännu in ambiguo, kanske lyckas den, kanske icke. Får jag sysslan, så vil jag af egen drift lämna Schwartz'en i skadestånd et års lön. Det är bättre än at årligen contribuera och vänta at det skal en gång taga slut.

Jag har nyss slutat en series af försök öfver trefalldiga salter, basiska salter och af vattnets combinationer med syror, alkalier och salter och har dervid stött på ett ny[tt], efter allt utseende okullstötligt bevis för qväfvets sammansättning enligt de bestämmelser jag förut upgifvit. Jag håller nu på at redigera försöken och skal skicka resultaten, när jag hunnit få det färdigt.

Af Hr Assessorens journaler tror jag visst at jag har et par häften, men som jag ännu icke varit hemma, sen jag feck brefvet, utan skrifver detta i collegium, så kan jag icke rätt bestämdt svara derpå. Dem jag finner tilhöra Hr Assessoren, skal jag lemna på Academien at gå med de häften, som komma på posten. Går det icke an?

Helvig är här i staden och vil taga afsked. Collin47 har rätt nu snart min våg färdig, den blir, såsom det synes, förträfflig. Lagerhjelm är icke i staden. Jag skickar brefvet på posten til Follins.

Förlåt mitt slarf, men jag har brottom.

J. Berzelius.

P. S. För all del, Hr Assessor, gif Fahlugrälet knäfveln och flytta hit och blås anda och nerf i oss. Här fattas icke goda ämnen, men det behöfs en duglig lifspust.20. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 27 maij 1811.

Affairen i Vettenskaps Academien geck, Gunås, icke så som Herr Assessoren har varit så god och önskat. Det hade likväl icke behöfts mer än at Hr Assessoren varit qvar i