Sida:Berzelius Bref 9.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53

så går kanske den projecterade Parisresan för sig i höst, och då måste jag använda sommaren på at få andra delen af min lärbok i kemien färdig, innan jag reser. Då kan jag väl knappast komma til Fahlun.

Jag feck i går bref från Davy.46 Han skickade mig en ny afhandling med ytterligare bevis för den af honom föredragna hypothesen at syrsatt saltsyregas vore en enkel kropp, hvilken han kallar chlorine af χλωρός. Hela denna afhandling är bara smörja, jag kan icke bättre kalla den. I sit bref berättar han mig uptäckten af en ny gas, som består af chlorine och syre, och som är just precis den oxidationsgraden af saltsyrans basis, som Herr Assessoren kanske påminner sig at jag sökte i anledning af en felande länk i syrsättningsprogressionen. Denna gas är grön till färgen, löses lätt i vatten, men kan fås öfver torrt qvicksilfver. Han kallar den cuchlorine.

Sefström skal få upskicka sina arbeten, så fort han får dem färdiga, et efter det andra. I salpetercomitéen hafva vi ännu icke kommit at göra något mer än taga i öfvervägande.

Var så god och helsa Hr Eggertz och säg honom at jag sträfvar alla dar med collegium at få penningar til räkningen, men vår camerer är en så stor slusk, at vi hålla på at göra oss af med honom.

Med vördnad framhärdar Herr Assessorens ödmjukaste tjenare

Jac. Berzelius.19. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 maij 1811.

Ännu kan jag ingen nyhet om onsdagen lemna, ty valet blef upskjutit til nästa onsdag och kommer då kanske icke eller at ske, af den anledning at mina protecteurer vill få tid at planera saken. Akademien har decreterat at secret[erare]lönen skal bli 600 rdr, och man har icke nu med mig talat