Sida:Berzelius Bref 9.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57

21. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 11 juli 1811.

Hvad min önskade resa til Fahlun beträffar, så fruktar jag at den icke kommer at verkställas. Den franska resan är nu besluten (åtminstone i det närmaste), och om Nordström49 nödvändigt vil hafva andra delen af lärboken färdig dess förinnan, så blir det mig omöjligt at komma ur fläcken.

Det papper jag ämnade skicka til Fahlun, skal snart komma; det är en afhandling på tyska, som jag i dessa dagar skickar ut til Gilbert och som innefattar en sednare del af mina försök öfver bestämda proportioner.

Hvad lönerne vid Akademien angår, så är derom decideradt at prof O. Schwartz behåller hela sit förra salarium jemte det nya. Svanberg tycktes tro at detta var gort för at hindra den tilämnade pension åt mig, har tagit derföre litet humör deröfver och gifvit sig fan på at det ändå i en af de nästa sessionerna skal bli pension af. — Det är anmerkningsvärdt at Geijer vid detta tilfälle varit mycket activ och mest förargat Svanberg, Geijer, som hufvudsakligast bidrog at jag ej feck secret[erare] sysslan.

Hellvig och Schwarz äro båda i staden. Den förre reser bort om 14 dar; jag vet icke hvart.

Sefström har kommit så vida, at han nu tvingar moderluten til kristallisation och ger en ganska stor mängd anskjutit salt, men jag kan ännu icke säga, om det icke är zinkhaltigt. Det sker med svafvelb[undet] jern. Herr Assessoren anförer at det icke velat lyckas i Fahlun. Vi fundera nu på at efterse, om blypannan, hvari detta försök tiläfventyrs skett, kunnat vara orsak dertil.

Ännu hafva vi icke hunnit någon analys fullt til ända.

Bertholiet's svar om blekning50 skickar jag. Jag torde vid tilfälle få hans bref åter.

Vale et fave.
J. Berzelius.