Sida:Berzelius Bref 9.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

60

23. Berzelius till Gahn.

d. 30 sept. 1811.

Högädle Herr Assessor!

Man plägar säga, bättre sent än aldrig. Förlåt et så långt dröjsmål at skrifva, men då jag just intet har at berätta, så kunna också icke mina bref blifva annat än en onödig tidspillan för oss båda.

Nu har jag den angenäma saken at förtälja at Kgl. Vetensk. Akad. i sin sista sammankomst tilldelade mig en årlig pension af 200 rdr bco, hvarigenom jag således oagtadt mistningen af secreterare beställningen är i omständigheter at slå mig ut utan at med bekymmer behöfva afbryta mina arbeten för at emellanåt gapa efter hvad jag skal lefva af. — Jag har för det närvarande allt skäl at vara nöjd med min ställning.

De böcker, mineralier etc., som af Hausman skickades år 1807, komma nu äntligen. Fraktsedeln har jag fått; de skola redan vara i Carlshamn. Jag vil hoppas at de komma lyckligen hit.

För några dagar sedan feck jag från Paris Thenard's och Gay-Lussac's Recherches chimicophysiques. Huru gerna skulle jag icke vilja få genomläsa den i Hr Assessorens sällskap. Jag måste säga at det är en god-bit. De sträfva på et och annat ställe at betaga Davy äran af flera uptäckter. Det får man ursägta; de saker de framlägga lida intet deraf.

Gilb[erts] Annaler til och med juli hafva förmodligen kommit til Fahlun, likasom hit. Hr Assessoren ser der min andra fortsättning af förs[ök] om best[ämda] proportioner, den hvaraf jag redan läste en bit i vintras för Hr Assessoren. Några tryckfel förställa här och där meningen. — Hausmann har arbetat med jernhydraterna.56 Hans arbete är felagtigt. Mina försök bekräfta fullkomligt de båda franska kemisternas, och deras resultat är at vattnet håller ½ så mycket syre som den jernoxid, hvarmed det är förenadt.