Sida:Berzelius Bref 9.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
61

Jag håller nu på med en undersökning af telluroxiden och dess förhållande såsom syra, men jag har blott et par grammer gunås. Ännu en sak. Vid Styggfors skal finnas mergelskiffer; skulle det kunna vara möjligt at få hit några skifvor deraf för at fresta dem til lithographik, som är af en så väsendtlig nytta för våra boktryckerier? Om det skulle låta sig göra, så anhåller jag at genom Herr Assessorens föranstaltande kunna få hit några goda exemplar deraf för at försöka dem i Granberg's tryckeri.

Med 2:dra delen af lärboken arbetar jag alt hvad jag orkar.

Med djupaste vördnad framhärdar Herr Assessorens

ödmjukaste tjenare
Jac. Berzelius.24. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 9 jan. 1812.

Jag får den äran at önska Hr Assessoren en lycklig fortsättning på det begynnta året, under hvars lopp jag önskar at Herr Assessoren finge en sådan afsmak för Fahlun, at vi finge litet jemnare profitera af Herr Assessorens umgänge och lärdomar, och jag kan försäkra at det är flera än just kemister, som önska få göra detsamma.

För några dagar sedan anställdes här af Lagerhjelm, Forselles, Rothoff och Sefström en reduction af kalium på Thenard'ska methoden; den lyckades til en del, och vi erhöllo ungefär et par grammer kalium af 100 gr. smält kali. Svarfspånen måste hafva varit kolhaltiga, ty det i bösspipan qvarvarande kalit, som jag utdrog med vatten, befanns både kolsyrehaltigt och, hvad som ännu mer förundrar mig, blåsyradt; det vore artigt at veta hvarifrån qväfvet kommer.57

Jag har någon tid bortåt arbetat med metalloxider, och jag tror at jag redan omtalat mina resultat med antimon och guld. Med tenn hafva försöken gifvit et kanske oväntadt