Sida:Berzelius Bref 9.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
79

roligt at se, til hvad grad den ger electricitet; den är ganska väl planslipad, men på kanterna är den icke alldeles så fini som Herr Assessorens. Som trädställningen til min förra machine var ämnad för en skifva af högst 34 t[ums] diameter, så har jag måst låta göra åtskilliga små ändringar, innan den kan passa åt denna gigas.82

I et bref från Tennant har jag fått den underrättelsen at Sir Humphry Davy med sin Lady ämnar serieust göra en rfesa i höst genom Sverige til Ryssland, Turkiet, Grekland och sedan til så många länder, som kunna besökas i Europa af en engelsman. Marcet skrifver emedlertid at Davy begärt pass från Frankrike och at, om han får det, så torde det väl kunna hända at han far genom Frankrike och kommer ej häråt. Kommer han och reser åt Fahlun, så kan det väl hända at Herr Assessoren får en ny visit af mig, ämnad at på en gång vara en höflighet mot Sir Humphry och et tilfälle at snart få återse Herr Assessoren. — Jag vet icke mer af hvad . . .8338. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 26 aug. 1813.

Jag tager mig den friheten at hos Herr Assessoren recommendera brefbäraren, Mac Michael, hvarom jag redan skrifvit til Herr Assessoren några ord i et föregående bref. Han är en ganska agreabel man, med hvilken jag rätt gärna trifves. Hans hufvudföremål vid sin närvarande resa är mineralogie. Han vil icke passera för mineralog, emedan han ännu ej är det i synnerlig grad, utan endast för en person som söker tilfälle och materialier för at studera denna vettenskap.

Det inneliggande är en afhandling från Tennant. Den stuff alunjord, som medföljer, är också på sit sätt från Tennant.

Jag skrifver mera med posten i öfvermorgon.