Sida:Berzelius Bref 9.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

78

alt at det är något mer, som jag lofvat Herrarna, men jag skref ej up det och kan nu i hast ej erinra det. — Plageman's prisupgift medföljer.79 — Var så god och recommendera min svarfstols affair i not[arien] Eggertz's vänskapsfulla hugkomst. Jag preparerar mig nu i förhand slipstenar, yxor, virke och brinner af lust at svarfva, så at ju förr jag får hit den efterlängtade stolen, ju bättre vore det. Så fort köpet är afslutadt och jag får veta priset, skal jag genast sända penningar. Ju mera jern och andra agrementer, som kunna fås tillika eller mot serskilt köp, ju bättre.

Jag anhåller om min vördnadsfulla och ödmjuka helsning för fru Gahn och den älskvärda famillen samt til Herr landshöfdingen Järta's famille. — Jag förmodar at de blå perlorna lyckades så väl som jag önskar, ehuru jag har skäl at vara ond på dem, emedan de beröfvade mig en half sida i Herr Assessorens bref, hvilken mamsell Hochschild80 med rätta borde betala mig.

Vale et fave.
J. Berzelius.

P. S. Så när hade jag glömt at bedja Herr Assessoren hafva den godheten at hos landshöfdingen Järta recommendera å fru Munktell's och mina vägnar snickaren Jan Janson81 i Upbo, som lär bruka at förhålla sig ofta så som emot oss och hvilken äfven af grannarna hos oss til det bästa recommenderades såsom en grälmakare.37. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 19 aug. 1813.

Jag tackar ödmjukast för sista angenäma brefvet, som jag feck först sedan det var för sent at svara.

Min electricitets-skifva är lyckligt och oskadd ankommen och öppnad, men ännu ej upsatt. Den är 42 sv[enska] tum i diameter och emellan 18 och 14 tum tjock. Det skal blifva rätt