Sida:Berzelius Bref 9.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
95

Bästa Herr Assessor, flytta snart hit. Tänk om jag nu hade kunnat få begagna Hr Assessorns idéer vid mina vextsyreförsök, huru långt skulle jag icke nu vara avancerad!

Mina vördnadsfulla helsningar för famillen.

J. Berzelius.


48. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 13 jan. 1814.

Jag skäms i högsta grad, när jag tänker efter, huru länge det är jag dröjt at besvara Herr Assessorens sista bref. Men julos och annat os har kommit mig at förglömma postdagarna. Hufvudsakliga orsaken ligger likväl deri at jag vanligen gör min post i Collegium, och som detta icke förr än nu begynnt sina sessioner, så har jag och förglömt alla mina brefskyldigheter ända til nu.

Mina försök med vextsyrorna hafva nu fått fart och gå så, at det är lust och glädje deråt. Jag har analyserat oxalsyra, vinsyra, citronsyra, ättiksyra, benzoesyra och slemsyra, och innom en eller annan vecka har jag äfven bernstenssyran och äpplesyran analyserad.

Jag tror mest at jag utfunnit lagarna, hvarefter den organiska naturens beståndsdelar förenas, och de slå så ut, at der föreningar i alla möjliga proportioner äga rum, oagtadt de ändå under alt detta iagttaga lagarna för de chemiska proportionerna. Regeln för syrsatta doppars föreningar och för syrets relativa quantiteter i dessa har dervid kommit mig til ganska mycken hjelp, och utan den vore det omöjligt at någonsin få rätt på de bestämda proportionerna i den organiska naturen. Se här et exempel: vinsyra består af 59,9 d. syre, 3,95 d. väte samt 36,16 d. kol. Om vi nu antaga för en volume (i gasform) eller efter Dalton för en atom det kol, som förenas med 100 d. syre til syrsatt kolgas, och hälften af det väte, som förenas med 100 d. syre för at bilda vatten, så