Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/392

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
376
ANMÄRKNINGAR

Berzelii återkomst till Stockholm inträffade enligt själfbiografien i november 1812.

61. »Lorentska portern» kallades så efter porterbryggaren i Göteborg A. R. Lorent, omtalad i Själfbiogr. s. 89.

62. Den här omtalade dr J. J. Ekman hade enligt Sacklén, Sveriges läkarehistoria (II, 2) studerat mineralogi i Jena år 1798 under Batsch och i Paris åren 1801—1803 under Hauy. Han hade »under sitt utrikes vistande och äfven sedermera samlat sig ett betydligt och utvaldt mineralkabinett». Mineralsamlingen »med de böcker, som angick detta ämne» inköpte enligt samma källa Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle för egen räkning, hvaremot Ekmans elektricitetsapparat med tillbehör af sterbhuset skänktes till nämnda lärda sällskap. Äfven i Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets år 1902 utgifna matrikel anföres med stöd af samhällets protokoll, att mineralsamlingen blifvit inköpt. Berzelii uppgift, att den blifvit skänkt af kommerserådet Ekman, torde följaktligen bero på något missförstånd.

63. Martello-torn är benämningen på ett slags tornliknande befästningsverk, som vid 1800-talets början uppfördes i England såsom kustförsvar under de Napoleonska krigen och som sedermera i fredstid användes för tullbevakningen. Namnet skall härröra af martellos, ett slags liknande torn, som på Karl V:s tid anlades på kusterna af Korsika och Sardinien till skydd mot sjöröfvare.

64. Bör vara den 31 juli, som år 1818 inföll på en fredag.

65. »Geddas inkylare» var en af kammarrevisionsrådet von Gedda uppfunnen, till bruk vid destillering afsedd kondensationsapparat, bestående af en upp- och nedvänd, stympad kon med dubbla väggar af kopparbleck. Apparaten finnes beskrifven och afbildad i Berzelii Lärbok i kemien, III, Stockholm 1818.

66. En karats diamantvikt motsvarar 0,2 gram eller något däröfver, i det att valören växlar något i olika länder. Till jämförelse kan erinras, att den berömda Kohinoor, sedan den blifvit slipad i briljantform, väger 106 karat.

67. Löwenhjelm hade nämligen under sex års tid, från den 1 juli 1812 till den 26 juli 1818 varit chef för Kungl.