Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/391

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
375
ANMÄRKNINGAR.

modellerade staty ännu i dag finnes uppställd bland de i Senate House förvarade skulpturverken.

60. Här sluta dagboksanteckningarna helt tvärt. För kännedomen om Berzelii förehafvanden under den återstående delen af hans vistelse i England år 1812 är man så godt som uteslutande hänvisad till de kortfattade upplysningar han därom lämnar i sina självbiografiska anteckningar (s. 62—64). Af dessa inhämtas, att den ifrågasatta utfärden till Worthing i Youngs sällskap verkligen kom till stånd samt att det var på denna resa, som grunden lades till de kommande förvecklingarna med Young och Humphry Davy i anledning af den senares nyss utkomna Elements of Chemical philosophy. Sista tiden af sitt vistande i London synes Berzelius företrädesvis hafva ägnat åt litterära göromål, särskildt åt utgifvandet af den engelska upplagan af afhandlingen om djurkemiens framsteg, som före hans hemresa hade blifvit öfversatt af Brunmark. — Med kännedom om Berzelii vanor förefaller det rätt troligt, att han äfven under denna tid aflåtit utförliga skrifvelser till sina hemmavarande vänner. Om så varit händelsen, har emellertid intet af dessa bref veterligen blifvit bevaradt till vår tid. 1 den Pontinska brefsamlingen finnes för 1812 intet bref från London senare än det ofvan omtalade af den 21 augusti, och brefväxlingen med Gahn, som under våren och försommaren nämnda år var synnerligen liflig, tyckes under Berzelii vistelse i England hafva alldeles afstannat för att först efter hemkomsten ånyo upptagas. Ett bref till Pontin, dateradt Göteborg den 28 oktober 1812, innehåller några detaljer angående hemresan, hvilka här må anföras:

»Jag är nu ändtligen efter tre dagars sjöresa i Sverige, men jag kommer visst icke ännu på en vecka till Stockholm, emedan jag tager en omväg på Vetterns nedra sida för att se mina anhöriga i Ekeby.» … Efter att hafva gifvit Pontin utförliga förhållningsorder rörande vissa åt honom i London anskaffade klädespersedlar och sättet för dessas likvidering fortsätter brefskrifvaren: »Den andra kommissionen är värre, den är nämligen att hafva i beredskap för mig omkring 140 rdr rgds, som är nära ikring hvad dina kläder, som jag nu medför, kosta. Orsaken, hvarföre jag beder dig hafva dem i beredskap, är den, att jag på paketen blef nödsakad att låna 13 livres sterling af en engelsman, som kommer med mig till Stockholm och genast reser som kurir till Petersburg; jag har lofvat att i Stockholm likvidera mitt debet och ville gärna vara punctual