Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/398

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
382
ANMÄRKNINGAR

93. Smedgården eller vanligare Smedjegården benämndes på Berzelii tid det på Allmänna barnhusets tomt å Norrmalm i Stockholm belägna krono- och länshäktet.

94. Berzelius synes först efteråt hafva upptecknat denna inskription ur minnet. I verkligheten lyder den: »Subtus conditur hujus ecclesiæ et urbis conditor, Christophorus Wren, qui vixit annos ultra nonaginta non sibi sed bono publico. Lector, si monumentum requiris, circumspice!»

95. Ett slags brandraketer för krigsbruk, benämnda efter uppfinnaren, artilleriingeniören sir William Congreve. De användes för första gången vid Boulogne 1806 och gjorde bl. a. äfven tjänst vid engelsmännens bombardering af Köpenhamn 1807.

96. Af de bref Berzelius denna dag afsände till hemlandet, finnes ännu åtminstone ett i behåll, nämligen det till Palmstedt. Häri omnämnes bl. a., att den första sändningen af resejournalen expedierats, med tillägg, att densamma endast omfanar en tredjedel af den tid Berzelius denna gång vistats i London eller med andra ord till och med den 7 augusti.

97. Den bekante kemisten, assessorn i bergskollegium J. G. Gahn. En egenhet hos denne var, att han sällan utarbetade sina vetenskapliga rön med den fullständighet, att de kunde publiceras. Han hade däremot, för att begagna Berzelii egna ord, »massor af anteckningar öfver halfgjorda arbeten, hvilka han afbrutit, när han kommit så långt, att han fått den kunskap han för ögonblicket sökte». (Själfbiogr. s. 69). Det är uppenbart detta Berzelius här haft i tankarna, då han om Hady strax efteråt anför, »att han slutar hvad han börjar».

98. Hvilka dessa af handlingar voro, uppgifves i det följande sid. 181.

99. Berzelii trotjänarinna Anna Sundström. Till de upplysningar, som om henne lämnats i Själfbiogr., kan här ytterligare läggas följande. Hennes ursprungliga namn var Anna Christina Persdotter. Hon var dotter till bonden Per Jansson och föddes i Kymlinge i Spånga socken af Stockholms län den 26 februari 1785. I likhet med sin äldre syster Maria (född den 16 mars 1778) antog hon sedermera namnet Sundström. Inflyttad till Stockholm, tjänade hon en längre tid hos kommissarien Gallin på dåvarande Ladugårdslandet,