Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

96

Fattigvården bestrides dels med arrenden af anslagen jord, dels med insamlingar vid särskildta tillfällen, dels med uttaxerade medel till ett belopp af omkring 500 R:dr; till ungefär dubbelt så mycket beräknas samtliga kostnaden af fattigförsörjningen. — Stadskassans inkomster af tomtören, afradspengar af jord, byggnads- och brandkasse-medel, saköres-medel m. m., stiga till inemot 4200 R:dr, hvilka användas till tjenstemäns aflöning, byggnadsföretag o. s. v. Men för segelledens och hamnbyggnadens underhåll finnes en särskildt kassa, hvilken hemtar sina inkomster af de afgifter, som för desammas begagnande betalas, uppgående till omkring 370 R:dr årligen. — Stadens samtliga utskylder beräknas i sista femårsberättelsen till p. m. 7157 R:dr, utgörande o. 2,7 procent af taxeringsvärdet, som varit 257,973 R:dr, och uppgående till 5 23 R:dr för hvarje person, 8 13 för hvarje betalande.

Stadens gamla vapen har varit en lilja, det nuvarande är 4 liljor i kors; dess ordningsnummer är 57.
Länets härader och socknar äro:

I. Bro Härad ligger längst i sydost af länet, och omgifves på tre sidor, i öster, söder och vester, af Mälarens fjärdar och sund, nemligen Skarfven, Stäkes-sundet, Görväln, Brofjärden och Norra Björkfjärden, med den derifrån inskjutande Kalmarviken, samt begränsas af Håbo härad i norr. Det är i allmänhet ett småkulligt, här och der skogigt land, med små vattendrag, mest sluttande åt söder; och omfattar 4 socknar, hörande till Håbo och Bro fögderi, samt Håbo prosteri.

1. Näs socken, mellan Stäket och Görväln i öster, Brofjärden i sydvest, Bro socken i nordvest, Ryd i nordost, omfattar med en mängd holmar 0,260 qv. mil land, 0,004 vatten,

utom tillhörande delar af Mälaren. Örnäs- och Lillsjöarnes

drag