Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
101

3. Bro socken, i öster från Näs och Ryd, samt Lejondals- och Örnäs-sjöarne, och den sednares utlopp, begränsas i söder af Brofjärden, i sydvest af Låssa socken, i vester af Kalmarviken, i norr af Tibble socken; och upptager 0,430 qv. mil land, 0,015 vatten, utom tillhörande andel af Mälaren. Utom de förut omtalade vattendragen vid gränserna, finnes, midt i landet, ett af föga betydenhet, med utlopp till Brofjärden. Kring detta, och i allmänhet i mellersta delarne af socknen, är bästa bygden, men öfverallt omvexla bergkullar med slätter; i norr och nordost är skogstrakt. Jordmånen är dels lera, dels mojord; hufvudnäringen är åkerbruk, hvarjemte idkas skogsbruk, fiske, och sjöfart med två storbåtar. Hemmantalet är 41 58 oförm., 35 34 förm., hvaraf 4 skatte, 1 38 krono, 30 38 frälse, mestadels utgörande eller hörande under större säterier. Folkmängden år 1840 var 853, på 179 hushåll, år 1847: 805. — Stora landsvägen från Stockholm vester ut, i sednaste tider här och der omlagd, går i nordvestlig rigtning från Näs till Tibble, mindre vägar från densamma till kyrkan, som ligger nära fjärden, inemot 6 mil söder från Upsala.

Bro cum annexa nämnes 1314 såsom hörande till Brohundæri. Det utgör nu med Låssa ett patronelt pastorat af 2:dra klassen, vartill Brogårds egare har kallelserätt. Af kyrkoherdarne är en känd från 1413, de öfriga från 1556. Kyrkan är gammal, af gråsten, utan torn, sednast reparerad år 1840; den har en graf för frih. slägten Funck till Brogård. Af ålderdomsminnen nämnas runstenar vid Ullevi och andra gårdar utefter landsvägen, samt tre vid kyrkan.

Gårdar: Brogård, s. vid fjärden, 3 14 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Rålamb, Funck omkring midten af 1700-talet, Bergenssköld och Gripenstedt 1783, Montgomery 1825, egdes 1849, med underlydande 12 14 m., af gr. Sparres sterbhus. — Brolöfsta eller Lejondal, n. o. vid sjön af det sednare namnet, 3 m. frälse säteri, med husbehofs-väderqvarn, egdes på 1700-talet af slägten Funck och andra egare af Brogård, innehades 1825 af en Widegren, tillhör nu åter, jemte underlydande 1 78 m., nämda säteris egare. — Finsta,