Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Fyrisåns östliga tillflöde heter Funbo-ån. Denna upprinner i Närdinghundra härad af Stockholms län, och kommer in i Rasbo härad genom Långsjön, der den från norr mottager ett nära 2 mils långt tillflöde; den går derpå åt sydvest till den långa Funbosjön, der ett mindre vatten från Tomtasjön i vester tillstöter; vidare åt söder och sydvest, åter förstärkt af tvenne små vatten från vester, och ett från öster, från sjöarne Ramsen, Trehörningen och Gorren, samt utgör gräns mot Långhundra härad af Stockholms län; slutligen tager den en vestlig rigtning genom Waxala härad, tills den utfaller, som sagdt är, i Lilla Föret, efter 2 till 3 mils väg inom länet.

Till Fyrisåns månggreniga, och derför vidsträckta flodområde, af minst 6 mils längd från norr till söder, och 2 till 5 mils bredd, höra här, utom en del af Järlåsa socken i Hagunda härad, hufvudsakligen Jumkil, Börje och Bondkyrke socknar af Ulleråker; Bälinge, Åkerby och Skuttunge af Bälinge; Björklinge, Ehrentuna, Lena, Wiksta och Tensta af Norunda; Wendel af Örbyhus; Tegelsmora, Dannemora, Film och Morkarla af Olands härad samt Dannemora och Löfsta tingslager; Kil, Rasbo och Funbo af Rasbo; samt Gamla Upsala, Waxala och Danmarks socknar af Waxala härad. Oaktadt denna temligen betydliga omfattning, är dock vattenmassan, äfven i sjelfva hufvudån, ungefär som i Uplands åar i allmänhet, ganska ringa, utom under höst- och vårflöden, eller när ovanligt regnig sommar inträffar, då åter öfversvämningar förekomma i lågt belägna trakter, såsom Kungsängen vid Föret o. a. Den egentliga strömfåran är gemenligen djup och smal, mellan låga och sanka, eller höga och branta stränder, men igengrundad här och der, så att segelfarten blott genom muddring kan hållas öppen 3/4 mil från Flötsund, till Upsala stad. Sänkningen i alla dessa vattendrag är obetydlig, kanske 100 fot, eller något deröfver, ehuru de på flera ställen, vid sågar, qvarnar och andra vattenverk, Fyrisån sjelf äfven vid tvenne jernbruk, och i Upsala stad, hafva mera eller mindre ansenliga fall. Landets