Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

122

vidare åt vester genom Hesslingesjön, hvars yta likasom de föregåendes är i sednare tider sänkt; det andra kommer från Wallby, i rigtning åt sydost. Rådande jordmån är lera, åkerbruk hufvudnäringen. Hemmantalet är 19 oförm., 16 58 förm., hvaraf 6 14 skatte, 2 78 krono, 7 12 frälse. Folkmängden år 1840 var 388, på 80 hushåll, år 1848: 408. — Socknens förnämsta väg kommer från Enköping genom Boglösa, och går utefter det östligare vattendraget till kyrkan, som ligger nästan midt i socknen, o. 1 14 mil från nämda stad, 1 12 från Litslena; här delar sig vägen, till Weckholm och Wallby.

Litlækirkiu cum annexa förekommer år 1314, såsom hörande till Trøghd. Hvar annexet kan vara att söka, är ovisst, ty Boglösa, med hvilken socken Lillkyrka nu utgör ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen, nämnes särskildt. Kyrkoherdarnes namn äro kända, ehuru ej utan afbrott, från slutet af 1300-talet. Kyrkan är gammal, utan torn, reparerad år 1837. Af fornminnen nämnes en runsten vid Wiggby nära kyrkan.

Gårdar: Eka, vid en vik af Mälaren, 1 12 mantal frälse säteri, ett gammalt gods, som synes ha tillhört den derefter vanligen så kallade Eka-slägten, K. Gustaf I:s stamfäder på mödernet, åtminstone från 1200-talet och till 1527, med afbrott från 1432 till 1450, då det innehades af Upsala domkyrka; från 1527 slägterna Ferla och Gera, från 1560 Oxenstjerna till 1839, nu gr. Lewenhaupt, som dertill eger 12 m. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono. — Wärnsta, ö., 2 m. frälse säteri, har tillhört slägten Falkenberg o. 1740, egdes 1849 af Wallöf.

20. Boglösa socken, mellan Wallby och Lillkyrka i söder, Willberga i öster, Litslena i norr, Wårfrukyrka i nordvest; omfattar 0,327 qv. mil land; äfven mestadels en skoglös slätt, med spridda bergkullar, och temligen uthuggen skogsmark, särdeles mot sydvest och norr, intill allmänningen Sneden. De två vattendrag, som utfalla i Ekaviken, gå här åt sydost, det ena till Lillkyrka, det andra närmast till Wallby; ett tredje östligare stöter här intill, på väg från och till Willberga. Jordmånen är mestadels lera, åkerbruk nästan uteslutande näring. Hemmantalet är 67 12 oförm., 53 förm., hvaraf 27 34 skatte,