Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121

stad, möter längre i söder ännu en väg från Lillkyrka, och slutar mot sjön vid Hornö och Österby.

Walby nämnes 1314 såsom hörande till Trøghd, och tillika såsom kanonikat för erkestiftets kapitel, och flera kaniker förekomma såsom dess kyrkoherdar från seklets början. Stiftelsen skall ha daterat sig från 1270. Socknen utgör nu, sedan 1799, tillsammans med Arnö, ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen; till nämda år, åtminstone från 1643, fanns här kaplan, men denne är nu förflyttad till annexet, och bostället upplåtet åt en skolmästare. Kyrkan är efter 1829 års uppgifter gammal, enligt någras antagande samtidig med ofvan anförda kanonikat; både kyrko- och sakristi-dörrarne skola vara hemtade från det gamla fästet Gröneborg, hvars slottsport och källardörr de varit. Kyrkan förses nu med torn. Gröneborg förmenas ha legat på den hithörande s. k. Borgön i Svingarnsfjärden. Man vill ock här söka Nysseskogen, der ett slag stått år 1466 mellan Erik Axelson Tott och Erik Carlson Wase. Äldre tider tillskrifvas grafhögar och stensättningar, vid Österby, Wallby, och äfven längre inåt landet, äfvensom runstenar vid kyrkan och på andra ställen uppåt socknen.

Gårdar: Hornö eller Ornö, s. vid sjön, 14 mantal frälse säteri; har på 1600-talet tillhört slägterna Utter och Pels, o. 1740 Östman, egdes 1849 af Palmqvist. — Bryggholmen, s., 1 m. frälse säteri, tillhörde o. 1740 frih. Oxenstjerna, lyder nu under Hornö. — Österby, östligare nära sjön, 3 34 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Snoilsky, Horn, hvaribland kanslipresidenten Arvid, derpå Löwen o. 1740, egdes 1849 af Wallöf. — Prestgården, nära sjön, 1 m. krono; f. d. kaplansbol, nu skolmästareboställe, 12 m.

19. Lillkyrka socken, åt norr och nordost från inre hörnet af Ekaviken, mellan Kungs-Husby och Weckholm i sydsydost, Löth i öster, Hacksta i nordost, Boglösa i nordvest, Wallby i vester, omfattar 0,141 qv. mil land; mestadels en skoglös slätt, dock ej utan bergkullar. Två vattendrag gå ned till sjön, det ena från Boglösa åt sydost till Mösasjön, som mottager ett del vis gräfvet tillopp från Blackfjärden i öster, och