Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130

Gataskogen mellan kyrkan och Nyqvarn var skådeplatsen för K. Albrechts seger öfver K. Magnus Erikson; Bondeskogen nära derintill, för Hättebrödernes seger 1390 öfver en bondehär.

Gårdar: Wappa, s. o. nära landsvägen, 2 mantal berustadt säteri, 34 skatte, tillhörde 1847 gr. Falkenberg, egdes 1849 af v. Andersson. — Prestgården, vid kyrkan, 1 34 m. krono; kaplanen besitter 14 m. i Wela, s. — 1Taxhufvud, v. vid landsvägen, 1 m. krono, militieboställe. — 1Mälby, n. v. vid sockenvägen, 2 12 m. berustadt säteri, tillhörde 1849 Löwenborg. — 1Lundby, n. vid samma väg, 2 m. frälse säteri, 12 rå och rör, synes ha tillhört slägten Stråle på 1600-talet, Kruse o. 1740, egdes 1849, med 14 m. underlydande, af Oxehufvud. — Nyqvarns qvarnverk, v. vid Sagån, kronan tillhöriga.

27. Svingarns socken, vid Svingarnsfjärdens vestra strand, och kring en bugt af densamma, mellan Tillinge i norr, Theda i vester, Näs i söder, omfattar 0,152 qv. mil; mestadels skoglös slättbygd, utefter sjön sank ängsmark, inåt landet åtskilliga berg- och grusbackar. Jordmånen å åkern är lera, här och der blandad med grus. Åker- och ängsbruk samt något fiske äro ortens näringar. Hemmantalet är 36 12 oförm., 20 18 förm., hvaraf 2 38 skatte, 12 krono, 17 14 frälse, till stor del under säterier. Folkmängden år 1840 var 493, på 94 hushåll, år 1848: 562. — Vägen till Södermanland kröker kring fjärdens bugt, förbi kyrkan, som ligger nära 34 mil från Enköping; något sydligare utgår en väg åt vester till Theda.

Svinagarn omtalas 1307, och 1314 såsom hörande till Aashundæri, och skall fordom ha varit moderförsamling, eller egen för sig, men är nu annex till Tillinge. Kyrkan förmenas ursprungligen ha varit ett hedniskt tempel, derpå klosterkyrka, eller ombygd af lemningarne efter ett kloster och efter undergången eldsvåda återställd, ovisst när; den är af gråsten, temligen stor, och har till 1668 haft pelare. Altartafla, predikstol, orgel m. m. äro skänkta af Falkenbergska slägten till Haga; tre runstenar finnas i kyrkan; i sakristian förvaras en kista, som anses ha varit offerkista vid den nära intill, på Husby egor, belägna Svingarns eller S:t Sigfrids källa, som