Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

132

namn är kändt från samma sekel, kaplanernes från 1600 till 1770, hvarefter tjensten indrogs. Socknen utgör för sig ett konsistorielt pastorat af 3:dje klassen. Kyrkan är gammal, af gråsten; försedd med torn, reparerad 1837. Altartaflan är skänkt af egaren till Hjulsta 1645, predikstolen af egaren till Hacksta 1701. De två nämda gårdarne hafva egna grafvar, dessutom finnes ett grafchor, ursprungligen tillhörigt slägten Gyllenankar till Brunsholm, sedermera Danckwardt till samma gård, 1806 öfverflyttadt på Lagerhjelm till Hjulsta. Socknens folkskola är nyligen grundad, hufvudsakligen på en donation af Liljecrantz till Hjulsta. — Vid kyrkan, och vid Hjulsta i söder, samt Wäppeby i norr finnas runstenar, på Trogsta egor stensättningar.

Gårdar: Hacksta, ö., nära Svingarnsfjärden, 2 mantal frälse säteri, med Säfsta, 4 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Meck och Sack på 1600-talet, den sednare ännu 1701, Wulfvenstjerna o. 1740, Silfverhjelm o. 1820, Printzensköld 1847, egdes 1849, jemte 2 34 m., af Nauckhoff. — Hjulsta, s., 1 14 m. frälse säteri, har tillhört grefliga slägten Oxenstjerna till Södermöre på 1600-talet, sednare gr. v. Dohna o. 1741, lagman Lagerhjelm o. 1806 och frih. Liljencrantz 1827, båda genom giften, egdes 1849, med åtminstone 1 12 m., af sist nämda slägt. — Nybyholm, s., på en holme i Hjulstafjärden, 2 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Flemming, Sparre o. 1741, gr. v. Dohna, gr. Ridderstolpe o. 1820, egdes 1849, jemte 2 14 m. inom socknen, af Klingspor. — Brunsholm, s. v., nära sjön, 1 m. frälse säteri, med Svepnäs, 4 m. frälse säteri ladugård, och 1 frälse; förekommer såsom herresäte 1301, sannolikt för slägten Läma, har från 1530 tillhört slägten Lilje, derpå Arp, Gyllenankar o. 1623, Danckwardt från 1696, gr. v. Dohna från 1756, frih. Adelsvärd från 1801 till 1810, och eges nu, jemte några underlydande mantal, af Norlin, men disponeras sedan några år af Gripensvärd.

29. Theda socken,vid Oxfjärdens nordvestra strand, mellan Näs i sydost, Svingarn i öster, Tillinge i norr, och Sagån i vester mot Björksta, innehåller, tillika med den med Ängsön numera sammarhängande Kurön och några mindre öar, 0,366