Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
133

qv. mil land; en temligen jemn, mestadels skoglös bygd, med obetydliga kullar, blott något ansenligare vid gränsorna. Rådande jordmån är lera, här och der sandblandad, såsom på Kurön. Åkerbruk är hufvudnäringen, hvarjemte idkas något fiske. Hemmantalet är 24 oförm., 21 58 förm., hvaraf 10 skatte, 2 12 krono, 9 18 frälse; folkmängden år 1840 var 414 på 96 hushåll, år 1848: 482. — Socknens förnämsta väg kommer från Näs, går åt vester till kyrkan, som ligger 1 14 mil från Enköping, och vänder sig derpå norr ut till Tillinge.

Theda förekommer 1314 såsom hörande till Aashundæri; kyrkoherdarnes namn äro ej kända längre tillbaka än från 1489, kaplanernes från 1665. Socknen utgör nu ett konsistorielt pastorat af tredje klassen. Kyrkan är gammal, af gråsten, utan torn. — Af fornminnen har socknen en runsten vid prestgården, och lemningar efter en befästning på Kurö.

Gårdar: Salta, s. o., 1 mantal frälse, 1 skatte, 14 krono, förekommer o. 1300 såsom tillhörigt herremän, kanske af slägten Läma, innehades på 1600-talet af slägten Skytte o. a., eges nu, jemte 1 m. skatte, af Norlin. — Solberga, s., 2 m. frälse, lyder under Salta. — Strömsta, s., 2 m. frälse säteri, 1 12 rå och rör, förekommer o. 1300, har i sednare tider tillhört slägten Natt och Dag på 1600-talet, gr. Sture, född Piper, o. 1740, o. a., eges nu, jemte 58 m. skatte, af Norlin. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono; kaplanen besitter 1 m. i Walla, ö. — Gumlösa, v., 2 m. skatte, fideikommiss, innehades 1849, jemte 1 14 m., af Kistner. — Kurö, på ön af samma namn, 1 m. frälse säteri, 5 34 frälse, har tillhört flera adliga slägter, hvaribland Bjelke, Ulfsparre o. 1620 och 1650, Lejonhufvud, under hvilken slägts ego det reducerades, och anslogs till militieboställe, men återlemnades; vidare Gyllenstjerna, Hammarfelt o. 1740, Wrangel i följd af gifte med en Gyllenstjerna, slutligen Posse till Svanå i Westmanland, äfven genom gifte.

30. Sparrsätra socken, vid häradets norra gräns, mellan Wårfrukyrka i öster, Tillinge i söder, Bred i vester, Frösthult af Westerås län i norr, omfattar 0,236 qv. mil land; mestadels jemn och skoglös bygd, blott bergkullig åt sydvest