Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

144

pastorat af 2:dra klassen. Kyrkoherdarnes namn förekomma från 1543. Kyrkan är af okänd ålder. — Runstenar skola finnas vid kyrkobyn och vid två andra gårdar på slätten.

Gårdar m. m.: Nysätraby, vid kyrkan, 2 mantal frälse säteri, 4 rå och rör, 4 frälse, tillhörde o. 1741, åtminstone till större delen, slägten De la Gardie, har i sednare tider varit, och är styckadt. — Prestgården, vid kyrkan, 1 m. krono. — Ryda kungsgård, v., 5 m. krono. — Fiskmansboda, ö., 1 m. frälse säteri, tillhörde o. 1741 Hermansson, sednare v. Körning år 1825, egdes 1849, åtminstone till en del, jemte 1 12 m. af Alsta, vestligare vid Lillån, och 1 18 annat, af slägten Wiholm. — Alsta qvarnar och sågar, tillhöriga dels samma slägt, dels andra egare. — Årby, n.v. vid samma vatten, 1 m. fr. sät., tillhörde 1825 och 1849 af Sillén. — Resta, n.v. vid samma vatten, 4 m. frälse, hvaraf 3 m. säteri, har tillhört slägterna Sparre, Hermelin o. 1740, sednare Graaner 1825, och Nordenstolpe 1849. — Södra Åloppe, n., äfven vid Lillån, 1 m. frälse, tillhörde 1825 Sundeman, 1849 Nyström. — Adulusta (Alsta) nämnes 1220, Yfra et Ytra Resta 1296, Arby 1316.

VI. Hagunda Härad, ligger hufvudsakligen åt nordost från Örsunds-ån och Låstaviken till Ulleråkers härad, och åt nordvest från Ekoln till Thorstuna härad af Westerås län; i långsträckt form, från nordvest till sydost, dit Järlåsa- eller Säfva-ån och några mindre vattendrag gå till nämda Mälarfjärdar och Örsunds å. Låga åsar skilja häradet från de nästliggande, eller de särskildta socknarne från hvarandra. Längst uppåt norr tager en föga kuperad, sank skogsmark mesta utrymmet, och knappt något mera än närmaste trakterna kring vattnen äro betydligt uppodlade. Ju längre ned, dess vidsträcktare blifva slättbygderna, och upptaga slutligen nästan hela landet. — Hit räknas 9 socknar, hvaraf en, Gryta, hör till Lagunda prosteri, de öfriga till Hagunda; alla till Lagunda, Hagunda och Ulleråkers fögderi.

41. Vester-Åkers socken, mellan Låstaviken i söder, Balingsta i vester, Ramsta i norr, Dalby i nordost, upptager

0,095