Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

146

Näs af Ulleråker i nordnordvest, upptager 0,218 qv. mil land; och utgöres mestadels af jemna, här och der något bergkulliga bygder vid sjön, och kring ett i Ekoln utfallande vattendrag; på norra gränsen är mera bergländig skogsmark, å den landthöjd, som skiljer häraderna. Rådande jordmån är dels lera, dels svartmylla; jemte åkerbruk såsom hufvudnäring idkas något fiske. Hemmantalet är 44 34 oförm., 34 34 förm., hvaraf 7 14 skatte, 7 14 krono, 20 14 frälse; folknummern år 1840 var 504, på 100 hushåll, år 1848: 514. — En väg från Åker i vester möter vid kyrkan, nära en vik af Ekoln, 1 12 mil från Upsala, en annan väg från Näs, med hvilken åter andra från Ramsta och Åker förut förena sig; en gren utgår från deras möte till Hammarskogs gårds på samma viks norra sida.

Dalby nämnes 1314 såsom hörande till Hagund, men 1317 till Ullarker; kallas ock fordom Dalbo. Kyrkoherdar förekomma 1290 och 1460, men efter reformationen blott kaplaner, från 1593, och socknen är nu annex till Åker. Hammarskogs egare har här patronatsrätt. Kyrkan, nyligen utdömd, men nu åter bestämd att repareras, är gammal, bygd af gråsten, reparerad 1659 på bekostnad af riksrådet frih. Knut Posse till Hammarskog († 1664), som ock skänkt predikstol m. m., och öfver hvilken här finnes en minnesvård. Bland förvarade handlingar är den s. k. Hammarskogsboken, skänkt hit år 1690 af frih. A. G. Lejonhufvud, då egare af nämda gård, och innehållande akter, som röra kyrkan. — Bland minnen från fordna tider nämnas runstenar vid kyrkan, vid flera gårdar nära Ekoln, och äfven inåt landet. En mängd hemman nämnas i en handling från 1303.

Gårdar: Dalbygård, vid kyrkan, 2 mantal krono säteri, militieboställe. — Hammarskog, n., 2 mantal frälse säteri, gammal gård, synes ha tillhört slägten Posse från medeltiden, eller åtminstone från 1500-talet, och inemot slutet af följande seklet, derpå Lejonhufvud, ännu o. 1741, i nyaste tider Braunerhjelm 1825 och 1847, innehades 1849, jemte 3 mantal frälse, af Schlegel. — Kaplansbol, 38 m. krono i Utby, n. v. — Under Ytternäs i Näs socken lyda här 4 mantal.