Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

150

och 1845 fullbordad. Bland förvarade böcker nämnes en sångbok af 1553 med 4 notlinier. — En runsten skall finnas vid Bragby, söder om kyrkan. Gårdens namn, jemte flera andra, förekommer 1316.

Gårdar: Årby, s. o., 2 mantal frälse säteri, tillhörde slägten Meldercreutz o. 1741, Liljencrantz o. 1825, Virgin 1847, egdes 1849, jemte 2 12 m. frälse, af Norlin. — Kaplansbol i Thorsbro, 12 m.

46. Hagby socken, mellan Ramsta i öster, Balingsta i sydost, Gryta i sydvest, Tibble i vester, Wänge af Ulleråkers härad i nordost, upptager 0,248 qv. mil land. Säfva-ån går dels igenom socknen åt öster och söder, dels utgör den gräns mot Gryta, och mottager ett litet tillflöde från Ramsta. Dess närmaste omgifningar, och äfven den största delen af socknen för öfrigt, äro en bördig slätt; de norra och sydvestra gränserna hafva dels sank, dels bergländig skogsmark, ej alldeles utan skog. Jordmånen är lera, dock här och der svag; åkerbruket hufvudnäringen, hvarjemte idkas något ängsbruk. Hemmantalet är 27 34 oförm., 21 58 förm., hvaraf 7 18 skatte, 3 58 krono, 10 78 frälse. Folkmängden år 1840 var 451, på 97 hushåll, år 1848: 449. — Socknens förnämsta väg går i nordvestlig rigtning från Ramsta till Tibble; en sydvestlig utgrening till kyrkan, som ligger 1 38 mil sydvest från Upsala.

Hagaby räknas 1314 till Hagund, 1317 både till Haghund och Ullarker. Nära ett sekel tidigare, 1220, förekommer en Præpositus et Capitulum (kyrkoråd?) ecclesiæ St. Mariæ de Hagbi[1]; sednare nämnas kyrkoherdar från 1400-talet. Socknen utgör nu med Ramsta ett pastorat af 2:dra klassen, hvilket från 1652 mestadels, från 1771 alltjemnt, varit prebende till Upsala domkapitel. Kyrkan, ursprungligen kanske en bland de äldsta i stiftet, är ombygd 1841. — Af fornminnen omtalas grafhögar, stensättningar och runstenar, vid kyrkan, vid Möjbro i norr, och Focksta i söder.

  1. Några hafva af ordet Capitulum velat sluta att erkestiftets kapitel här befunnits, tills det flyttades till Nya Upsala 1270; äfvensom de hänfört hit prebenda Haghund et Laund, som nämnes på 1300-talet.