Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
173

innehades Hammarby, jemte 38 m., af en Linnés anförvandt, Ridderbjelke. — Edeby, s. o., 2 34 m. skatte, 1 frälse, tillhörde 1849, jemte 6 m., en annan Ridderbjelke och Fougbergs arfvingar. — Prestgården ö., 1 12 m. krono; kaplanen besitter 14 m. i kyrkobyn. — Wedyxe, n. o., 1 12 m. militieboställe. — En stor mängd gårdars namn förekomma i gamla handlingar.

65. Waxala socken, mellan Danmark i sydost, Fyris-ån och Upsala stads egor i vester, Gamla Upsala och Ehrentuna i nordvest, Rasbo i nordost, Funbo i öster, upptager 0,484 qv. mil land; mestadels en skoglös slätt, något sidländt mot Fyris-ån, å Kungsängen, längst i öster något bergländig. Jordmånen är nästan öfverallt hård lera, åkerbruk snart sagdt enda näringen. Hemmantalet är 71 516 oförm., 58 1516 förm., hvaraf 42 916 skatte, 6 1116 krono, 10 116 frälse. Folkmängden år 1840 var 919, på 175 hushåll, år 1848: 944. — Landsvägarne från Upsala norr ut till Gefle och Dannemora, den nordostliga till Roslagen och den dubbla öst- och sydostliga utgå alla härigenom, till Gamla Upsala, Rasbo och Danmark. Vid den nordostliga till Roslagen ligger kyrkan, o. 14 mil från staden.

Vaxaldh i prosteriet af samma namn förekommer 1314; tre år sednare räknas delar deraf till Ræsbohundæri. Af kyrkoherdar nämnes en från 1294; från 1621 är socknen ett prebende, och räknas till 2:dra klassens pastorater. Kaplanernes namn äro kända från 1634. Kyrkan är mycket gammal, af gråsten, med yngre tillbyggnader af tegel, och reparerad 1793—95. — Högar, äfvensom runstenar, omtalas såsom befintliga vid kyrkan, och vid flera gårdar åt olika håll. Ett berg invid kyrkan hette o. 1700 ännu Tingsberget.

Gårdar: Jälla, n. o., 1 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Lindsköld, Gyllenborg, Cederström o. 1740 och 1825, och innehades 1849, jemte 7 18 m. i denna socken, 1 12 i Gamla Upsala, af Reutersköld, egare till Gimo bruk. — Torckarby, 3 m. frälse, till en del (Eke 1 12 m.) grundadt af slägten Transche v. Roseneck o. 1670, till en del af Gyllenborg, har åtminstone från 1740 haft samma egare som Jälla. — Vitulsberg eller Vitulsäng, n., 1 12 m. frälse säteri;