Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
175

ryktbaraste grafhögar, och tingshögen, der fordom allshärjartingen höllos, samt i nejden en stor mängd mindre högar; vidare den fordna kungsgården, nu en by; fordna rännarebanan, som ännu i Wasaättens tid skall ha varit begagnad m. m. Runstenar finnas ock vid kyrkan, och vid åtskilliga gårdar åt flera håll. Vid Hembringe låter sägnen Viger Spa hafva hållit ting. Många gårdsnamn förekomma i handlingar från 1316.

Byar och gårdar: Gamla Upsala kyrkoby, ö., 8 mantal, med åtskilliga boställen, hvaribland Kaplansbol 34 m.; 1 m. skatte utgör Tunalund, hvaraf hälften år 1849 innehades af Ridderbjelke. — Kungsgårdsbyn, 2 m. — Prestgården, 1 58 m. — Bärby, 2 m. frälse, tillhörde 1825 Bennet, 1849 frih. Oxenstjerna. — Ekeby qvarn, n., tillhör Upsala akademi. — Under Leufsta bruk lyda här 58 m. frälse.

XI. Rasbo Härad, kring Funbo-åns mellersta lopp och dess nordliga tillflöden, mellan Waxala och Norunda härader i vester, Olands i ostnordost, till Stockholms läns gräns i sydost; är hufvudsakligen en kullig, af flera dalgångar sönderdelad, stenbunden slätt, mest kuperad i söder, skogig i norr; och omfattar tre socknar, hörande till Waxala prosteri, och till Bälinge, Waxala och Rasbo fögderi; utom mindre delar af de hufvudsakligen till Norunda härad hörande Ehrentuna och Lena socknar.

67. Funbo socken, kring Funbosjöns södra del och åns utlopp derur, mellan Danmark och Waxala i vester, Rasbo i norr, Almunge och Lagga af Stockholms län i öster och söder, upptager 0,477 qv. mil land, 0,024 vatten. Funbo-ån har här dels sydlig rigtning, dels sydvestlig vid gränsen mot Lagga; den mottar på högra sidan ett nordvestligt tillopp från Waxala, dernäst på den venstra ett från sjöarne Ramsen, Trehörningen och Gorren, slutligen åter på högra sidan ett från Danmark. Dalgångarne äro här temligen smala, åstränderna något sidländta, det öfriga landet kuperadt, särdeles i öster. Rådande jordmån är lera, åkerbruk hufvudnäringen. Hemmantalet är 60 78 oförm., 54 14 förm., hvaraf 38 skatte, 2 12 krono,