Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
14

med det mildaste klimat i mellersta Sverige, gjort Mälare-dalen i allmänhet till en af de fruktbaraste delar af landet.»

»Till teckniska behof lemna bergen, utom den så värderade jernmalmen, som hufvudsakligen brytes i Dannemora, Film, Loka och Hållnäs socknar, endast kalksten från Gökum i Dannemora, Solberga i Wendel, och Wattholma i Lena socknar.»

Klimatet, som i bredd med berg- och jord-arter för vextligheten är afgörande, gynnas här af landets nästan insulära läge, och dess ringa medelhöjd öfver hafsytan. Vid Upsala, nästan i midten från norr till söder, visserligen nära sjön, men i en för nordanvinden öppen, slät dalgång, är medeltemperaturen för jord och vatten blott några få minuter lägre än vid Hufvudstaden längre i söder, mellan Saltsjön och Mälaren. De delar af Upsala län, som ligga utmed eller omgifna af de större Mälarfjärdarne, i jemnbredd med Stockholm, torde hafva i det närmaste samma medeltemperatur som denna stad. De nordligare bygderna åter ligga emot Saltsjön; och de inre slutligen, på föga afstånd, äfven de, från vattnen, och med ringa upphöjning öfver slätterna å ömse sidor, kunna ej betydligt skilja sig från dem i klimatiska förhållanden så vidt ej de kärriga skogsmarkerna förorsaka sänkning i värman. Snö och is begynna väl gemenligen något tidigare, och försvinna sednare uppåt landet, än nedåt de stora vattnen; särdeles islägga sig sjelfva Mälarfjärdarne sent nog, ofta först vid årets slut; men deras is trotsar deremot merendels det egentliga vårflödet; viker blott för den starkare Aprilsolen, och fördröjer, genom vindarnes afkylning, vegetationens fortkomst för hela landet.

Tillämpar man hvad sagt är om jordmån och klimat i allmänhet, och den af båda beroende vextligheten, på länets särskildta delar, kan man räkna dessa förhållanden såsom missgynnande egentligen blott för de högre delarne af Hagby, Tibble, Åland, nästan hela Järlåsa, delar af Jumkil och Tierp, nästan hela Elfkarleby, halfva Wessland och Tolfta, nästan hela Hållnäs, och en stor del af Morkarla; der mindre den föga betydande medelhöjden, än rikedomen på nästan stillastående