Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13

»Länets östra del, emellan Fyris-ån och Roslagen eller Stockholms län, företer deremot mera omvexling: utefter Fyris-ån, alltifrån Håkansbo och Tannsjön, i dalens norra ända, ned till Lagga-ån i Waxala och Dannemark, sträcker sig, efter dalens östra sida, på en bredd af 13 och 12 mil, en rygg af någon gång kalksten, men merendels hälleflinta, som, ehuru låg och föga utmärkt, likväl fördelar länets nordöstra vattendrag till Roslagen, och föranleder de sydöstra att, medelst en omväg åt Funbo, kringgå den i Waxala och Dannemark, ända mot Lagga socken, sig utvidgande ryggen, för att sedan genom Funbo- eller Lagga-ån återkomma till Fyris-ån nära dess utlopp i Dannemark. Uti denna rygg äro de grufvor belägna, som gifva det verldsbekanta Dannemora-jernet. Öster om Flintryggen återfinner man den röda graniten i Morkarla, Alunda, Ekeby och Tuna socknars mera kuperade land; men i Kil, Stafby, Rasbo och Funbo har man ett kullbeströdt gneissland, med öppna dalar.»

»Ehuruväl fruktbarhetens aftagande inom granitbergena, relativt till den öfriga berggrunden, är ögonskenlig, och dess många sandfyllda trakter förblifva skogsland, så förekomma likväl äfven derinom icke så obetydliga lerfyllda bassiner, som jordbruket redan tillegnat sig; många äro dock ännu föga vidrörda, af dem som i detta klimat, åtminstone med tiden, kunna blifva försäkrade mot den frost, som gerna vill härflyta af granitbergens benägenhet att innesluta underjordiska dess fördjupningar befintliga vattensamlingar. Det öfriga landets fruktbarhet, som uti de till stora slätter utplanerade dalbottnarne kring Fyris-ån är så öfvervägande, härleder sig icke blott af en fruktbarare berggrund, utan hufvudsakligen från den stora inundation, som fordom egde rum, då enligt många efterlemnade märken, Mälaren vid Stockholm och Södertelje var uppdämd till mera än 100 fot öfver dess nuvarande vattenyta, och under hvilken period dessa trakter erhöllo den fertila betäckning af snäckblandad lera, som man ännu finner, af plogen orörd, vid stränderna kring Fyris-ån nedom Upsala, och som i förening