Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
179

68. Rasbo Kils socken gränsar till Rasbo i söder, Lena och Tensta i vester, Morkarla i nordost, Alunda och Stafby i öster, mellan hvilka alla den verkligen bildar en kil, småningom afsmalnande åt norr. Arealen är 0,636 qv. mil land; större delen sluttar åt söder, kring Funbo-åns norra hufvudgren, och består af en någorlunda god bygd vid detta vatten, med stenbunden lerjord, men bergländig skogsmark å ömse sidor; norra delen är låg och träskig skogsmark kring ett tillflöde till Dannemora-vattnen norr ut, och innehåller dels häradets, dels Dannemora grufvors södra allmänning. Jemte åkerbruket intages här något rum af skogsbruk och körslor för Österby bruk i Films socken, och Wattholma i Lena. Hemmantalet är 40 18 oförm., 34 12 förm., hvaraf 11 58 äro skatte, 11 18 krono, 11 34 frälse. Folkmängden år 1840 var 604, på 110 hushåll, år 1848: 590. — Socknens förnämsta väg kommer från Rasbo, och går norr ut förbi kyrkan, som ligger 2 18 mil nordost från Upsala.

Resbo kil nämnes 1314, såsom hörande till Resbohundæri, kallas ock Killungasoken 1316, kanske efter gården Kylinge; socknen är nu annex till Rasbo; af kaplaner förekommer en från 1502. Kyrkan är gammal, af gråsten; i kyrkomuren finnes en runsten.

Gårdar: Edby, s., nära kyrkan, 1 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Skytte, Planting o. 1740, sednare Tigerhjelm o. 1825, v. Küsel, Nordenstolpe 1849, som dertill eger 1 m. — Årby, v. äfven nära kyrkan, 3 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Schildt, v. Post o. 1740, hörde 1849, jemte 6 12 m., under Wattholma bruk. — Kaplanen besitter 12 m. i Tibble, ö. nära kyrkan. — Under Österby bruk lyda 8 1120 m. af åtskilligt slag, och ränta af 720. — Skallby jerngrufva i norr har åtminstone i slutet af 1600-talet varit bearbetad.

XII. Olands Härad, och dermed sammanhängande särskildta tingslager, Film och Dannemora, samt Löfsta, utgöra tillsammans ett fögderi, omfattande nära en fjerdedel af länets hela vidd; och beläget mellan Rasbo, Norunda och Örbyhus härader i vester, Bottniska hafvet i norr, och Stockholms