Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

178

gråsten, med sednare tillbygdt högchor, och ännu sednare tillkomna grafchor, som med den öfriga kyrkan blifvit förenade, så att det hela bildar ett korss. En stor mängd fornlemningar finnas i socknen, såsom grafhögar, stensättningar, runstenar m. m., vid och kring kyrkan, i hela mellersta slättbygden, och äfven söder ut till Grän och Elfgärde, m. m.

Gårdar: Frötuna, s., nära Funbosjöns nordvestra hörn, 2 mantal frälse säteri, med 1 12 m. rå och rör; gammalt herregods, enligt äldre fornforskares mening äfven konungasäte, tillhörde under sednare delen af medeltiden Slawacke-ätten, lades af Sten Sture under kronan för upprors skull; har i nyare tider tillhört slägten Gyllenkrok o. 1740 och 1766, sednast frih. De Geer, i hvilken slägt det är fideikommiss från 1779. Här finnes schäferi. Underliggande hemman voro 1847 i denna socken 13 58, jemte en qvarn i Westerby, qvarn och såg i Lambro; vidare i Funbo socken 2 14 m., i Gamla Upsala 2 12, i Kil 14 o. s. v. — Grän, s. v., 2 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Palmkrona, Schylberg o. 1740 m. fl., Cederström o. 1820, Lundæus 1849. — Sämsta, s. v., 1 m. frälse säteri, har tillhört slägten Liljemark o. 1740, egdes 1849 af en bonde. — Tomta, v. vid Tomtasjön, 1 m. frälse, tillhörde o. 1740 Cederström, är från 1782 bland de under Frötuna fideikommiss lydande. — Westerberga, v., 1 12 m. frälse, 1 38 skatte, 14 krono, har i sednaste tider, 1825 och 1849, tillhört slägten Silfverstedt. — Prestgården vid kyrkan, 1 34 m. krono. — Öster Wallby, ö., 1 m. frälse säteri, 1 frälse, 1 12 skatte, 1 12 krono säteri, har på 1700-talet tillhört slägten Lejonmark, i sednaste tider, o. 1825 och 1849, Schenström, som dertill eger 14 m. — Österberga, ö., 2 m. frälse säteri, 14 skatte, hörde till slägten Örnflycht o. 1740, men lydde 1825 och 1849, likasom 2 14 m. frälse inom socknen, under Lydinge i Stafby. — Lysta qvarn. — Håfs gästgifvaregård, n. o., 1 12 m. — Elfgärde eller Memminge, s. o. nära Långsjön, 4 m. frälse, har tillhört slägterna Ulfsparre, Douglas 1686 och 1741, frih. v. Düben 1820 och 1849, jemte 12 m., och en qvarn i Westerby. — Under Länna i Almunge lyda här 5 14 m., under Upsala akademi 9 78, allt efter 1847 års taxeringslängd. — Greni, Valby, Huwi och en mängd andra gårdar nämnas dels 1291, dels 1316.