Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

190

1781 börjades anläggning af en dyrbar stendamm vid mellanfältet; 1805 användes här den första ångmachin i Sverige af det då nyligen i England uppfunna slaget, och uppsatt af den dertill inkallade S. Owen; från 1790-talet slutligen äro vid de olika fälten fortsatta damm- och konstbyggnader tillkomna, till ett sammanlagdt kostnadsbelopp af en half million riksdaler på 50 år, till en del äfven med begagnande af äldre grufschackter. Verket har särskildt läkare. — Prestgården, vid kyrkan, 78 mantal krono. — Andersby gästgifvaregård, s. o., 1 m.

77. Films socken, med Österby bruk, ligger kring Fyris-åns öfversta iopp, mellan Morkarla i sydost, Dannemora i sydvest, Tegelsmora i vester, Löfsta i norr, Forssmark och Walö i öster, samt upptager 1,049 qv. mil land, 0,068 vatten. Biasjön, hvilkens vattendrag kommer från en bergdal i nordost, har sitt utlopp i Filmsjön, som ock mottager Slagsmyrans och Österby dammars förenade vatten, af hvilka åter den s. k. Stordammen med Lillsjön och Kjabbomåssen bildar en sammanhängande, i sednaste åren genom uppdämning utvidgad sjö, ej utan förbindelse med Olands-åns tillflöden i öster. Filmsjön utfaller i Dannemora Grufsjö, likasom andra mindre från nordvest. Åt nordost går Älgsjön ut till Forssmarks socken, åt nordost och norr Äng-, Wika- och Finn-sjöarne till Löfsta. Socknen är nemligen en af dem som ligga på sjelfva landthöjden, och sända vattendrag åt olika håll; den är emellertid, likasom de andra i samma läge, ej särdeles högländt och bergaktig, mest åt öster, i allmänhet en sank och stenbunden skogsmark, med ringa åkerjord å svag lera eller sand. Inom vestra gränsen ligga Dannemora grufvors norra allmänning. Näringar äro åkerbruk, skogs- och bergsbruk, det sistnämda dels vid Österby stora jernverk, dels ock grufrörelse, i det som nämdt är, norra hälften af Dannemora stora gruffält sträcker sig hit inåt, och dessutom andra spridda grufvor inom socknen mera eller mindre jemnt bearbetas. Hemmantalet är 33 oförm., 32 12 förm., hvaraf 12 skatte, 3 12 krono, 28 12 frälse; 22 14 mantal lyda under Österby bruk, 1 18 under Dannemora grufbolag. Folkmängden år 1840