Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
191

var 2196, på 414 hushåll, år 1848: 2305; år 1847 räknades 613 vid Österby. — Landsvägen från Upsala går från Dannemora socken åt nordost till bruket, 4 12 mil Från Upsala, derpå mera i nordlig rigtning till Walö, genom Söder-Bro gästgivaregård, 12 mil nordligare. Vid Österby möter en väg från Morkarla; nordligare utgår en åt vester till kyrkan, som ligger vid Filmsjöns vestra strand, 5 mil från Upsala; ännu längre i norr går en annan väg till Löfsta. Vid Österby är tingställe för Film och Dannemora tingslag.

Fylm förekommer 1314, såsom hörande till Norundh. Det utgör nu ett konsistorielt pastorat af 3:dje klassen. Kyrkoherdar äro kända från 1556; vid Österby finnes särskildt brukskyrka från 1735, och predikant från 1727, tillika skolmästare. Sockenkyrkan är gammal, af gråsten, men tillbygd af tegel under 1700-talet, på Österby bruksegares bekostnad. — Af fornminnen omtalas stensättningar vid Gamla Österby, lemningar efter ett förment konungasäte vid Filmsjön, och likaledes vid socknens prestgård efter någon slags befästning.

Gårdar och verk: Österby, s., vid Stordammens vestra ända, kring Opp-, Herrgårds- och Nedra dammarne, 1 14 mantal frälse säteri, 6 12 frälse af åtskilligt slag (Hofgården, Kabboda eller Käbbo, Ladugården, Gamla Österby, Aspeboda och Tyskboda); masugn, hvartill malmen hemtas från egna brytningar vid Dannemora, och från andra spridda grufvor; stångjernsbruk med 4 härdar, 2 hamrar, 1500 skeppund privilegieradt, men dessutom oinskränkt rekognitionssmide, och 2600 skeppund medeltillverkning, för 1848 särskildt 2869; stålugn, med p. m. 2 till 300 skeppund manufaktur-tillverkning, för 1848 särskildt 402 skeppund; utskeppning på Stockholm öfver egen lastplats Kallerö i Börstils socken af Stockholms län; vidare, på stället, en husbehofs- och 2 skattlagda qvarnar, tegelbruk, kalkugn, bränneri, tröskverk, m. m.; utgör med underlydande 14 12 mantal i denna socken, öfver 61 i andra kringliggande, samt 106 dagsverkstorp, och frälseräntor af nära 67 mantal, hvaraf 6 14 inom Film, länets näst största egendom[1]. Österby gård

  1. Enligt från stället erhållna uppgifter äro denna egendoms beståndsdelar, med deras taxeringsvärden för 1848, följande: