Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
203

Hofgårdsberg, n. o. nära kyrkan, 18 m. frälse, har tillhört slägten Bjelke, egdes 1847, jemte 1 12 m., af Ödmanns arfvingar. — Bergby, n. o., 3 m. frälse, 14 skatte, har ock tillhört slägten Bjelke, eges nu af gr. De Geer. — Kättslinge, ö. vid Wendelsjön, 6 m. krono säteri, tillhörde o. 1640 slägten Duwall, eges nu af gr. De Geer. — Örbyhus, egentligen Örby, n. o. vid Wendelsjön, 3 38 m. frälse säteri, har kanske varit ett Bjelkiskt gods på 1300-talet, bebygdes i följande sekel af familjen Wasa, hvilken äfven såsom Konungar innehade det till 1641, och emellanåt begagnade det såsom lifgeding för Drottningar; nämda år kom det genom byte till enkefru C. S. Baner, född Bjelke, efter hvars son riksrådet Gustaf Carlsson Baner och dess fru, född Bååt, den Bjelkiska ätten egde godset till 1729, under hvilken tid den synes ha grundat ofvan nämda frälsegods; från sist anförda år tillhör Örbyhus slägten De Geer, har varit förenadt med fideikommisset Leufsta, men är skiljdt derifrån, och disponeras af exc. gr. De Geers måg, numera statsrådet gr. v. Platen. Det utgör med de i sambruk dermed varande gårdarne Bergby och Kättslinge, och 32 tillhörande torp, en af länets större och mera betydande landtegendomar. Äfven sjelfva gården är en bland dem, på hvilka mycken kostnad är nedlagd. Den gamla byggnaden bestod af ett fyra våningar högt torn, omgifvet af mur med bastioner, och derutanför en graf på tre sidor, sjön på den fjerde. Här hafva prins Johan af Ost-Friesland, K. Erik XIV och fältherren Carl Henrikson Horn m. fl. sutit fångna; den sistnämdes son, den ännu ryktbarare Gustaf Horn, skall här vara född. K. Eriks fängelse är ännu att se, ehuru ej oförändradt. Under G. Baners tid tillbygdes det mesta af det nuvarande slottet, åren 1825—32 ökades det åter, marken rundtomkring planerades m. m. Vid gården finnes trädgård, orangeri o. s. v. — Österväga, långt i norr, 12 m. frälse, hör under Leufsta bruk. Af samtliga under bruket hörande mantal äro 1 34 frälse säteri, 1 14 rå och rör, 3 rusthåll, 36 14 frälse, 1 14 skatte, 7 torp, samt räntor af 18 12 mantal. Under Ullforss hörer 78 m. skatte.

82. Tierps socken, omkring Tierps-ån och intill Dalelfven, mellan Wendel och Wiksta i sydost, Harbo och Wåla i sydvest, Hedesundafjärden af nämda elf i vester mot Gefleborgs län, Söderforss socken i norr och nordvest, Tolfta i nordost,