Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

204

Tegelsmora i öster, uppgifves att med Söderforss omfatta 4,308 qv. mil land, 0,203 vatten, och upptager sannolikt för sig i allt 3 12 qv. mil, den största areal som någon socken har inom detta län. Af Tierps-åns öfra lopp från sjön Temnaren faller härinom kanske 2 mils sträckning i flera bugter åt norr, nordvest, nordost, och åter norr, äfvensom flera tillflöden, mest från vester, från Tösjön, Wisjön, Wiggarn o. a. Åns stränder äro mångenstädes sidländta, särdeles nära Temnaren, deras omgifningar äro temligen vidlyftiga slättbygder, föga kuperade, och väl bebygda; men längre bort åt öster och vester vidtaga ännu vidsträcktare skogsmarker med kärr och måssar, hvilkas uttappning delvis försökes; gränsländerna slutligen hafva bergländig mark; Dalelfven bildar vestlig gräns nästan en mil från sjön Ingen inemot Söderforss; längst i öster stöter sjön Strömarn härintill. Länets största sandås går från norr till söder tvärtöfver slättbygden; en mindre gren tillstöter från Tolfta på åns vestra strand. Rådande jordmån är lös lera, eller svartmylla, blandade med sand. Utom ett betydligt åkerbruk idkas här skogsbruk, dels å enskildtas, dels å allmänningsskogar, äfvensom något bergsbruk med dertill hörande binäringar, körslor o. a. Hemmantal och folkmängd äro åter de största, som någon socken i länet företer: här finnas 193 12 oförm., 172 38 förm. mantal, fördelade på tvenne »nämder», den norra och södra. Den förra har 53 716 skatte, 5 38 krono, 24 916 frälse hemman, den sednare 49 58 skatte, 4 18 krono, 35 14 frälse. Härtill kommer Ullforss jernverk, som jemte o. 57 mantal tillhör gr. De Geer. 19 mantal lyda under det utom socknen belägna Söderforss bruk. Folkmängden år 1840 var 4901, på 937 hushåll, år 1848: 5011; år 1847 räknades 256 vid Ullforss. Socknen har sedan 1830-talet egen sparbank; vid kyrkan finnes postkontor; vid Yfreby är tingslagets tingställe.

Landsvägen från Upsala till Gefle går mest utefter stora sandåsen, genom Yfre gästgifvaregård, 4 12 mil från förstnämda stad, och förbi kyrkan, o. 12 mil längre bort, samt genom Mehede gästgifvaregård, 6 58 mil från Upsala; Mehede ligger dock inom Söderforss sockens gränser, men räknas hit. Söder om