Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

206

jerngrufvor finnas i socknen, såsom Gullgrufvan på Wäsby egor, v., upptäckt 1691, och andra vid Igelsbo, s., nära Temnaren. På Marsjöberget å Wäsby egor finnes en kopparmalmsanledning, som varit bearbetad från 1725 till 1731.

83. Tolfta socken, på ömse sidor om Tierps-åns mellersta lopp, mellan Tierp i sydvest, Söderforss i vester, Wessland i nordnordost, samt Löfsta i öster, omfattar 1,074 qv. mil land. Ån går här hufvudsakligen i nordostlig rigtning, åtföljes på vestra stranden af en sandås, men har annars temligen jemna, här och der sanka stränder. Den bebygda delen är emellertid föga bred, och omgifves å ömse sidor af en något bergländig skogsbygd. Rådande jordmån är sandblandad lera och mojord; näringarne äro åkerbruk, bergs- och skogsbruk, samt båtfart med 1 storbåt, tillhörig Strömsbergs bruk. Hemmantalet är 38 oförm., 35 112 förm., hvaraf 29 56 skatte, 1 krono, 4 14 frälse; härtill kommer Strömsbergs jernverk, som med nära 18 mantal tillhör gr. De Geer. Folkmängden år 1840 var 1249, på 249 hushåll, år 1848: 1242; år 1847 räknades 373 vid Strömsberg. — En väg från Tierp till Wessland följer sandåsen förbi kyrkan, som ligger 5 34 mil från Upsala, och förbi den 14 mil nordligare Råckne gästgifvaregård.

Tolptakirkiu nämnes 1314 såsom hörande till prov. Vendil. Socknen är nu annex till Wessland. Kyrkan är gammal, af gråsten, med målningar i taket, reparerad 1801. En runsten samt stensättningar skola finnas vid Gillberga i söder.

Strömsberg, n., 4 1320 mantal skatte af åtskilliga namn; masugn för malm från egna andelar i Dannemora grufvor; stångjernsbruk, med 2 härdar, 1 hammare, 1650 skeppund privil. smide, samt export öfver Snattra bodar; qvarn och såg. Bruket anlades 1635 af Vervier på Dårkarby egor, och kallades i början med detta namn, tillhörde slägten till början af 1700-talet, derpå Enander, från 1724 Ström, från 1734 De Geer, disponeras af gr. v. Platen. Underlydande inom socknen äro 9 38 m. skatte, 4 14 frälse.

81. Wesslands socken, längst ned kring Tierps-åns utlopp, mellan Tolfta i sydsydvest, Löfsta i öster, Bottniska viken med Wesslandsfjärden i nordost, Elfkarleby i nordvest, upptager