Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
207

1,499 qv. mil land, 0,024 vatten. Ån går här nordligt, genom socknens östra del, och bryter sig igenom den vid Tierp och Tolfta nämda sandåsen, som slutligen följer östra stranden. Dalgången är äfven här temligen inskränkt och sidländt; samma natur omger ett dess tillopp från vester, från Träsk- och Sandby-sjöarne m. fl., alla i sednare åren sänkta eller uttappade. Det mesta af landet är lågländig berg- och skogsmark, fjärden är en skärgård af otaliga öar. Rådande jordmån är dels sandblandad lera, dels mojord, näringar desamma som i Tolfta, hvartill kommer betydligt fiske i hafvet, särdeles af strömming och nejonögon. Hemmantalet synes egentligen vara 79 12, från år 1735 förmedlade till 39 34[1], hvaraf 27 18 skatte, 1 34 krono, 10 78 frälse. Härtill komma Wesslands och Carlholms bruk, båda tillhöriga gr. De Geer, jemte tillsammans o. 15 mantal. Folkmängden år 1840 var 1971 på 379 hushåll, år 1848: 2044; år 1847 räknades 221 vid Wessland, 312 vid Carlholm. — Vägen från Tolfta följer åns vestra strand åt norr till kyrkan, o. 6 12 mil från Upsala, och vidare till Carlholm vid hafvet; vid kyrkan utgår öfver ån en väg åt öster till Löfsta, och på östra stranden en till Snattra i norr vid hafvet; öfver båda de nämda kustorterna går en väg mellan Löfsta och Elfkarleby. Vid kyrkan är tingställe för Wesslands och Elfkarleby tingslag.

Vestland förekommer 1314 såsom hörande till Rhodin af Tiundia. Kyrkoherdar äro kända från 1415, kaplaner från 1593. Socknen utgör med Tolfta ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan är under ombyggnad.

Gårdar och verk: Åkerby, s., 12 mantal skatte, hör under Wesslands bruk. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono; Kaplansbol 12 m. i Waad, s. — Wessland, n. vid ån, 3 12 m. skatte, 1 524 frälse inom socknen, 34 skatte i Elfkarleby, allt af åtskilliga namn; masugn

  1. Så vill synas af 1825 års jordebok, enligt hvilken alla hemmanen i socknen nämda år tillätos att åtnjuta half förmedling i hemmantalsräntan; vid prestval rösta de alla för dubbelt mantal, utom prestgården och Holmsånger, som beräkna enkla röster, och Finnersånger, som röstar för 2 hela mantal.