Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42

Af vida större betydenhet är för denna ort Bergsbruket, som sagdt är, ej genom stor utsträckning öfver många socknar, ty det tillhör ej 13 af länet, och de första materialiernas produktion hufvudsakligen blott tvenne socknar; men produkternas relativa riklighet, deras godhet och höga värde, samt det stora antal af menniskor, som med deras framalstrande äro sysselsatta, och derpå lefva, ehuru några få disponera och förlägga hela rörelsen, göra denna till särdeles vigtig, och sätta den i bredd med andra vida mera vidsträckta i hela riket. Den omfattar emellertid numera, sedan gamla anledningar till ädlare metaller längesedan blifvit öfvergifna, och nya förgäfves försökta, blott jerntillverkningen, i alla dess grader; hvartill mesta malmen erhålles från de kanske uråldriga Dannemora-grufvorna, på gränsen mellan socknen af detta namn och Film, en mindre del från spridda grufvor utom detta fält, några i dess närhet, andra längre bort.

Dannemora grufvefält, upptaget på Österby bruks frälseegor, och tillhörigt ett bolag af bruksegare inom Upsala och Stockholms läner, samt en i Gefleborgs län, »ligger[1] i en från nordnordost till sydsydvest sig sträckande bergsrygg, obetydligt högre än de nära kringliggande Films-, Gruf- och Dannemora-sjöarne, och af vid pass en fjerdedels mils längd, samt från 500 till 1000 alnars bredd. Fyndigheten utgöres af större och mindre klumpar eller körtlar, utkastade i malmfältets förutnämda strykning, och på några ställen närmande sig till ordentliga gångar, med den största eller sjelfva kärnan till formationen i det s. k. mellanfältet, der dess största mäktighet är omkring 180 fot; körtlarne aftaga sedan mera och mera i förhållande till deras afstånd från detta ställe. Malmstreckets vanligaste fall eller vinkel är 60 till 70 grader åt vester. Den allmänna hällearten, hvari det befinner sig, består hufvudsakligen af grofkornig gneis, och gångarten af kalk;

  1. Ur ”Upsala och dess nejder” af Bergman, som följt ”Underrättelser om Dannemora Jernmalmnsgrufvor”. För det historiska och lokala, se längre fram, Dannemora socken.