Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41

virke till 19. En mängd sågar äro anskaffade till orten från Nyby i Nyköpings län; men i enskildt bruk lära de föga begagnas, af fruktan att derigenom underlätta skogsåverkan.

Dannemora grufbolag disponerar några allmänningar, i Rasbo-Kil, Morkarla, Film och Tegelsmora socknar, till ett sammanlagdt belopp af 6482 tunnland, hvaraf 2784 34 tl. skogsmark; men, som de länge visat sig för behofvet otillräckliga, voro de under åren 1843-47 fridlysta, för bättre återvext skull, och bolaget försåg sig med nödiga skogs-effekter från Wåla härad af Westerås län. — Söderforss och Elfkarlö jernbruk hafva sig upplåtna recognitionsskogar af 14,865 tunnland, måssar och odlingsmark inberäknade, alltsammans under förra decenniet skattlagdt till 9 14 mantal. Samtliga bruken nyttja dels egna skogstillgångar, dels köpa de kol från nämda härad utom länet, eller i ringa qvantitet från socknar inom detsammas norra del. — Tullsågarnes antal är 41, husbehofssågarnes 29. — I Upsala Näs, Järlåsa, Rasbo och Funbo socknar samt på Fanna egor nära Enköping, finnas ganska betydliga tillgångar till bränntorf, men de begagnas ännu i högst ringa mån.

Öfverhufvud taget är, såsom af ofvanstående synes, Upsala län, för sitt behof af bränsle, kol och andra skogs-effekter, i viss mån beroende af andra orter, och blir det sannolikt allt mera, om ej den tilltagande bristen, och dermed vexande priser, kunna förmå äfven allmogen till bättre hushållning med ännu befintliga tillgångar. Bland skogsödande plägseder är det äfven här alltför allmänna bruket af hus och gärdesgårdar af träd; deremot blir tegel mera och mera användt till taktäckning, under det takpapperet synes förlora i förtroende. Länet har 17 tegelbruk, större eller mindre, med en sammanräknad tillverkning troligen af en million tegel af åtskilligt slag, utom hvad som allmogen här och der i små portioner tillverkar. Af öfriga med skogsbruket sammanhängande binäringar, förekommer tjärubränning i några trakter, men nästan endast för eget behof. Likaledes tillverkas salpeter helt obetydligt, för år 1847 blott 1025 lispund.