Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44

omsorg anordnad [1]. För att göra hela verket oberoende i afseende på spanmåls-provision, ökas jordbruket alltjemnt, genom nyodlingar och inköp af hemmansdelar.

Malmuppfordringen vid Dannemora grufvor synes under de närmaste 80 åren hafva hållit sig ungefär vid samma qvantitet; dock tyckes någon nedsättning hafva egt rum från och med 1795, då ett betydligt skogsfall och deraf följande minskning i kol-tillgång tvungit till nedläggning af tvenne utaf ortens jernbruk, Åkerby och Wessland, och äfven till minskning i andras antal af härdar. Öfverhufvud skall under åren 1772 till 1821 årligen 95,775 sk℔ malm hafva blifvit upptagna, men särskildt under slutet af denna period, från 1817 till 1821, blott 74,413, emedan produktionen förut varit öfver behofvet uppdrifven. Sedermera har 105 till 114,000 sk℔ victualievigt p. m. för år erhållits, och åren 1843-47 särskildt p. m. 110,136 årligen. Under hela sistnämda qvinqvennium hade 18,373 kubikfamnar löst berg, motsvarande 9920 kubikfamnar fast klyft, blifvit brutna, och med sist anförda rymd således hade sjelfva grufvornas inre blifvit utvidgadt. En kubikaln i malmgropen beräknades hafva gifvit 3 sk℔ malm, och denna ansågs dermed hafva utgjort 37 procent af berget, 2,71 mindre än under näst föregångna 5 år. Till sjelfva malmuppfordringen hade åtgått 80,196 kördagsverken, hvaraf 58,197 lejda. Förlagskostnaden hade gått till 460,418 R:dr, inberäknadt äfven värdet af spanmål och materialier; så att hvarje skeppund hade i produktion kostat 40 sk., eller 625

  1. De erhålla sin aflöning till en del i pengar efter beting, till en del i spanmål, efter hvarje hushålls storlek; dertill kommer egen bostad för hushållet, foder för 1 till 2 kor och några får, samt ett stycke jord. Särskildt hafva grufdrängarne små torp, och bolaget belönar dem, som dervid anbringa stengärden, med 12 sk. för famnen. Under de sista 5 åren utdelades sådana belöningar för 4110 famnar stenmur. Äfven för barn är tillfälle beredt till arbetsförtjenst, genom malmsoffring, och 92 barn erhöllo på detta sätt under de nämda åren tillsammans 11,256 R:dr. Slutligen utdelas i gratialer till orkeslösa arbetare, enkor och barn omkring 2666 23 R:dr årligen, dels i säd, dels i pengar.