Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
45

stycken mera än under förra qvinqvenniet. Af spanmål hade årligen förbrukats 3400 tunnor, hälften råg och hälften korn. Till bolags-intressenternas masugnar inom Upsala och Stockholms läner, samt i Gefleborgs och Westernorrlands, hade p. m. 89,733 25 skeppund malm blifvit afsända, eller 9724 35 mindre än under de förra 5 åren. Arbetsstyrkan hade sedan dess minskats med 18 personer, och utgjorde nu 329; samtliga folkmängden på stället hade ökats, och utgjorde 1381 personer.

Ur 8 andra grufvor, i Film, Morkarla och Alunda, hade årligen vunnits p. m. 18,766 25 skeppund vict. vigt. Nitton nya mutsedlar voro utfärdade, utom 10 å silfver-, bly- och kopparmalm; men åtminstone dessa anledningar å ädlare metaller synas ej vara hoppgifvande. I åtskilliga grufvor eller skärpningar, som under nästförgångna decennier varit begagnade, hade arbetet nu hvilat.

Särskildt under år 1847 erhölls, enligt bergskollegiets relation, af Dannemora grufvor 116,808 skeppund, af Nya Korssgrufvan i Film 5869, af Österby bruksegares enskildta grufvor (Transätra m. fl.) i Morkarla 415, af Stenringsgrufvan derstädes 3279, och af Hammarins eller Helsingefältet i Alunda[1] 5029; tillsammans 131,400 skeppund, allt viktualievigt, motsvarande 114,340 skeppund tackjernsvigt.

Upsala läns masugnar äro numera 10, belägna inom Örbyhus och Olands härader samt de nordliga tingslagerna: nemligen Österby, Söderforss och Gimo för de lika benämda bruken; Wessland, Ullforss, Tobo, Hilleboda och Strömsberg, för Löfsta, Carlholm, Ullforss och Strömsbergs bruk, hvilka alla äro i en egares hand; Hyttö för Elfkarlö, och Harnäs för det i Stockholms län belägna Forssmark, hvaremot Wattholma hemtar sitt tackjern från Länna i samma län. Af nämda masugnar hade dock under de sista fem åren blott Söderforss och Hyttö alla år varit i gång, och utom dem 2 till 5 årligen. Tillverkade voro p. m. för år 20,011 skeppund, med en medelvinst för dag

  1. Detta grufvefält bearbetas för Kilaforssverken i Gefleborgs län.