Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Upsala län omfattar vestra delen af det egentliga Upland, mellan Mälaren och dess fjärdar i söder, Westerås och Gefleborgs läner i vester, Bottniska hafvet i norr, samt Stockholms län i öster. Det sträcker sig från 34° 29′ till 35° 55′ östlig längd, och från 59° 23′ till 60° 32′ nordlig bredd; men i rigtning från sydsydvest till nordnordost, och i långsträckt, högst oregelbunden form. Vestra randen går nemligen på tvenne ställen ända intill 35:te graden, och den östra går tillbaka till 35° 18′ på ett ställe, der länsresidenset ligger en knapp half mil från gränsen. Längden är, ehuru ej utan undantag, öfverhufvud 13 Svenska mil; bredden är, sydligast utefter Mälaren, ungefär 2 mil; något längre upp, öfver Enköpings stad, omkring 4; midt för Mälarens nordligaste vik föga öfver 2; midt för sjön Temnaren 4 till 5, och längre i norr 3 till 4. Arealen, oberäknad länets andel af Mälaren, uppskattas till 4512 qvadratmil, hvaraf 415 upptages af småsjöar.

Länet hör dels till Mälarens berg- osh vattensystem, dels till Åländska och Bottniska hafvens, samt den i det sednare utfallande Dalelfvens. Egentliga berg finnas här emellertid icke, ej heller några sammanhängande höjdsträckningar. Det hela är en oregelbundet vågig slätt, hvars medelhöjd sällan uppnår 100 fot, mestadels långt mindre. Den låga bergås, som genomstryker Simtuna härad af Westerås län, fortgår väl äfven hit, till och genom sydvestligaste hörnet, Åsunda härad, äfvensom de närmast öster derom liggande Trögd och Lagunda, mest i sydlig, sist i östlig rigtning, intill Örsunds å i norr; men den är mera af- än tilltagande i höjd, ofta lägre än de mestadels jemnsides löpande sandåsarne; den uppsticker nästan blott här och der i enstaka ryggar, mellan öppna sädesslätter, många små vattendrag, samt vidsträcktare måssar. Närmast Mälaren synes